C-Green Technology i unikt samarbete kring världens första slamfria reningsverk

Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Foto: Roslagsvatten

Miljöteknikföretaget C-Green Technology, det kommunägda VA- och avfallsbolaget bolaget Roslagsvatten och IVL Svenska Miljöinstitutet inleder nu ett unikt samarbete med målet att bygga världens första helt slamfria avloppsreningsverk. Genom att integrera C-Greens miljöteknik ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund.

Den i Sverige utvecklade processen – OxyPower HTC – omvandlar reningsverksslam till en torr, steril biobaserad anrikad kolprodukt med stora miljö- och klimatfördelar.

– C-Greens teknik för slamhantering är helt i linje med vår vision om att integrera hållbara lösningar i våra tjänster. I kombination med IVLs forskning och kompetens kommer vi att kunna bidra till ovärderliga framsteg i utvecklingen av avloppsreningen världen över. Det är jag och mina medarbetare mycket stolta över, säger Christian Wiklund, vd på Roslagsvatten.

Världens avloppsreningsverk producerar varje år flera hundra miljoner ton vått slam som orsaker utsläpp av växthusgaser och kan leda till spridning av miljögifter och smittämnen. C-Greens teknik omvandlar slam till en torr, steril biobaserad anrikad kolprodukt. Detta HTC biokol kan sedan användas som till exempel jordförbättringsmedel eller biobränsle. Miljö- och klimatnyttan är stor: slamlukten försvinner, lastbilstransporter till och från reningsverket minskar med 75 procent och genom att sätta punkt för slamlagring förväntas utsläppen av växthusgaser minska med cirka 80 procent jämfört med dagens slamhantering.

– Samarbetet med Roslagsvatten och IVL är ett stort kliv för att ytterligare kretsloppsanpassa reningsverkens slamhantering, särskilt med tanke på den minskade klimatpåverkan. Varje ton slam kan orsaka utsläpp på 200 kilo växthusgaser eller mer. Med vår process slipper man slammet helt och i stället fångas kolet i en helt ny och användbar produkt, säger Erik Odén, vd på C-Green.

Samarbetsprojektet inleds med tester i pilotskala där C-Greens processvatten renas tillsammans med vatten från slamavvattning. Denna kombination förväntas ge en kraftfull reduktion av kväve. HTC-biokolets potential som jordförbättringsmedel ska också utvärderas i praktiska försök. Projektets slutmål är att bygga en fullskalig anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Redan i dag används C-Greens teknik för slam från massabruk i en storskalig anläggning hos Stora Enso i Finland.