Nosaby golfbana blir våtmark och rekreationsområde

Illustration på de norra, mellersta och södra delarna av Nosabyvikens våtmarksområde. Illustration: Kristianstads kommun

Kristianstads kommunstyrelse och byggnadsnämnden har beslutat om planuppdrag för att skapa ett nytt våtmarks- och rekreationsområde på den före detta golfbanan i Nosaby. Syftet är att hantera och rena dagvatten i norra och östra delarna av staden samtidigt som det erbjuder förbättrade möjligheter för friluftsliv och rekreation för invånarna.

Området, som är cirka 78 hektar stort och ligger strategiskt i östra Kristianstad mellan Österäng och Hammar, kommer att delas in i tre funktionsområden. Planen är att genomföra dem i etapper, börjandes från norr. De norra delarna planeras för betesmarker i inhägnat område samt tillgänglighetsanpassade stigar och utkikstorn. Den södra delen kommer att ha en parkliknande karaktär med naturliga inslag och inkludera funktioner som uteklassrum, hundrastgård, rastplatser och en vattenlekplats.

"Detaljplanen erbjuder möjligheten att omvandla den före detta golfbanan i Nosaby till ett våtmarks- och rekreationsområde som inte bara bidrar till att hantera dagvattenproblematiken utan även skapar en rik miljö för friluftsliv och rekreation", säger Mattias Klasson, planarkitekt på miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utöver att verka för en hållbar vattenhantering och öka tillgängligheten för rekreation, föreslås byggrätten för Nya Vallbjörka IP utökas.

”Vi strävar efter att skapa en mångsidig miljö där den tekniska funktionen av ett våtmarksområde ligger som grund. Projektet ger en möjlighet att ta vara på flera ekosystemtjänster som bidrar till arbetet för Sveriges miljömål och Agenda 2030. Genom att dela in området i olika funktionella zoner möjliggör vi en gradvis och hållbar utveckling som tar hänsyn till både nuvarande och framtida behov där både natur och människa kan trivas.”, säger Daniel Hallberg, projektledare på tekniska förvaltningen.

För detaljplanen finns en preliminär tidplan som innebär att den skulle kunna antas under andra halvan av 2025.