Ivl - ställ miljökrav på hamnnära lastbilstrafik

Miljödifferentierade hamnavgifter kan driva på mer miljöeffektiva sjö- och vägtransporter. Foto: Ivl

Flera svenska hamnar ger rabatt på hamnavgiften till fartyg med lägre miljöpåverkan. Det kan till exempel vara fartyg som har låga kväveoxidutsläpp eller ansluter till el vid kaj. Men hamnarna kan även ställa miljökrav på hamnnära lastbilstrafik, som en ytterligare åtgärd för att minska utsläppen, det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Lastbilstrafiken till och från hamnarna i tätbefolkade städer ger upphov till trängsel, buller och luftföroreningar. Åtgärder som minskar den här miljöbelastningen ligger både i stadens och hamnens intresse, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och huvudförfattare till rapporten.

IVL har tillsammans med jurister, ekonomer och logistikforskare från Göteborgs universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersökt hur så kallade miljödifferentierade hamnavgifter kan driva på en övergång till mer miljöeffektiva sjö- och vägtransporter.

Forskarna har tittat på fyra tänkbara åtgärder: trängselavgift under rusningstrafik för lastbilar som hämtar eller lämnar gods i hamnen, en differentierad hamnavgift för lastbilar baserad på fordonens miljöprestanda, rabatt för fartyg med låga utsläpp av kväveoxider från hjälpmotorerna samt rabatt för fartyg som sänker farten i ett område nära hamnen.

– Allt fler hamnar vill ha en stark miljöprofil och ett sätt är att öka pressen på vägtransportörerna för miljöeffektivare och mer välfyllda lastbilar. Det finns även ett behov av att bättre kunna styra när på dagen lastbilarna ankommer till hamngrinden för att undvika köer, säger Linda Styhre.

Observationer som forskarna har utfört vid ett antal hamnar visar att äldre lastbilar står för en hög andel utsläpp av föroreningar, trots att de utgör en mindre del av den totala trafiken. Många lastbilar körs också bara delvis fyllda, vilket innebär ett onödigt transportsvinn.