Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

Fortfarande släpper dieselbilar ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige. Foto: IVL

I takt med att EU under senare år har skärpt avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon har också utsläppen minskat. Det visar omfattande mätningar av utsläpp i verklig trafik som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört. Fortfarande släpper dock dieselbilarna ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige.

– Det har skett stora framsteg. Allt fler fordon uppfyller EU:s senaste utsläppskrav Euro 6. Dock är kväveoxidutsläppen från de äldre Euro 6 dieselbilarna betydande, de som är mellan fem och sju år gamla. Det gör att kväveoxidproblemet dröjer kvar, säger Martin Jerksjö, expert på utsläpp från vägtrafik, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mätningarna har utförts med två oberoende metoder: dels från vägkanten i avgasplymerna från enskilda förbipasserande fordon med fjärranalys, dels ombord på fordonen. Studien omfattar även mätningar från flera andra europeiska länder, bland andra Schweiz, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Bägge metoderna visar samstämmiga resultat för utsläppsminskningar av kväveoxider för Euro 6 jämfört med Euro 5, som var det avgaskrav som gällde när ”dieselgate” inträffade 2015. Då avslöjades att flera biltillverkare använde manipulerad programvara i sina bilar, vilka i laboratorietesterna visade betydligt lägre utsläpp av kväveoxider än vad de släppte ut i verklig körning.

– Våra resultat visar att vägkantsmätningar kan vara ett kostnadseffektivt sätt, och ett bra komplement till både laboratorie- och ombordmätningar, för att kontrollera om biltillverkarna uppfyller lagkraven för Euro 6, vilket även innebär att kontrollera hur utsläppsprestanda utvecklas över tid, säger Martin Jerksjö.

Men trots att de stränga senaste Euro 6-kraven, Euro 6d, nu är fullt införda släpper de dieseldrivna bilarna totalt ändå ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige idag. De äldsta Euro 6 dieselbilarna, Euro 6ab, motsvarande ungefär årsmodell 2015–2017, svarar för hela 25 procent av personbilsparkens totala kväveoxidutsläpp, och dessa kommer att rulla på de svenska vägarna i många år till.