Strängare regler för tung trafik i EU – nya milstolpar för att minska utsläppen

Symbolbild: Pixabay, Creative Commons Lic. Kredit: KwicPicz

EU-medlemsländerna har enhälligt antagit nya strängare regler för koldioxidutsläpp från tunga fordon som träder i kraft 2030. Dessa nya regler är en del av EU:s miljövänligare giv och syftar till att drastiskt minska utsläppen från transportsektorn och är ett led i unionens mål att minska växthusgasutsläppen med minst femtiofem procent fram till 2030 och uppnå klimatneutralitet till 2050.

Specifika mål för olika fordonstyper

Den nya förordningen omfattar nästan alla lastbilar, stadstrafikbussar, fjärrbussar samt släpvagnar och stipulerar följande minskningsmål för koldioxidutsläppen:

  • Minus fyrtiofem procent från 2030 till 2034,
  • Minus sextiofem procent från 2035 till 2039,
  • Och minus nittio procent från 2040 och framåt,

jämfört med utsläppsnivåerna från 2019.

Fokus på stadstrafiken

För stadstrafiken är kraven ännu strängare. Från 2030 måste nya stadsbussar ha nittio procent lägre utsläpp, och från 2035 måste alla nya stadsbussar vara helt utsläppsfria. Detta steg är ett led i EU:s strategi att snabba på övergången till emissionsfria offentliga transportsystem, vilket redan är en växande trend i många europeiska städer.

Hälsosammare och renare städer

Emissionsfria och mer energieffektiva tunga fordon kommer inte bara att bidra till renare luft och bättre hälsa för européerna utan även minska EU:s beroende av importerade fossila bränslen. Detta skickar också en stark signal till marknaden om att investera i innovativa teknologier för utsläppsfria fordon samt att öka utbyggnaden av infrastruktur för laddning och tankning.

Snart i kraft

De nya reglerna väntas publiceras inom kort i EU:s officiella tidning och kommer därefter att träda i kraft. Detta markerar ett avgörande steg framåt i EU:s ambitioner att radikalt minska sin klimatpåverkan och leda vägen för en hållbar global framtid.

Källa: EU-kommissionen