Innovativa lösningar ska lösa Umeås vattenutmaningar

Spårämnesförsök är en av många försök och utredningar som utförts längs Umeälvsåsen. Foto: Vakin

Umeå växer och behöver mer vatten framöver. Vakin har utforskat möjligheten att använda grundvatten från Umeälvsåsen i Vännäs kommun för att möta detta behov.

Idag tas dricksvattnet från Forslunda vattenverk, men med ökad befolkning behövs mer vatten. Umeå kommun förväntar sig 200 000 invånare år 2050 och Vakin letar därför efter alternativa vattenkällor för att säkerställa tillräcklig vattenförsörjning. Projektet "Hållbar Vattenförsörjning" har undersökt möjligheterna att använda grundvatten från Umeälvsåsen sedan 2018. Forskning har fokuserat på en sex kilometer lång sträcka längs Tvärån norr om Vännäs, där kunskapen om geologin och grundvattentillgången var begränsad innan projektet påbörjades.

– Dessa år av utredning har gett oss en tydligare bild av förutsättningarna i området och i nuläget gör vi bedömningen att Umeälvsåsen, i det aktuella avsnittet, är lovande för att kunna etablera en storskalig dricksvattenanläggning, säger projektledare Anthonia Forsberg från Vakin.

Innan beslutet om Umeälvsåsen som lösning för Umeås framtida dricksvattenförsörjning kan tas, måste flera oklarheter klaras upp. Under 2024 kommer flera tilläggsundersökningar att genomföras, inklusive utvecklingen av en beräkningsmodell för åsen. Denna modell kommer att användas för att simulera olika scenarier av grundvattenuttag och inflöden. Dessutom planeras laboratorietester för att utvärdera rening av grundvatten.

– En av de stora utmaningarna är att veta vilken vattenkvalitet som kan förväntas. Därför blir både labbförsöken och grundvattenmodellen viktiga pusselbitar. Försöken kommer ge oss mer information om vilken process som kan krävas i ett framtida vattenverk och modellen ger oss en indikation hur förutsättningarna vid storskaligt uttag kan komma att se ut, säger Anthonia Forsberg.