EU enas om strängare regler för fartygsutsläpp: Ett steg närmare renare hav

Förbudet riktar sig mot sådana tvättvatten från svavelskrubbrar som inte möter de fastställda kriterierna för skadliga ämnen enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) rekommendationer. Foto: Creative Commons Lic. Pixabay, Kredit: Memory Catcher

Europeiska unionens medlemsstater, parlamentet och kommissionen nådde nyligen en betydelsefull preliminär överenskommelse om att skärpa direktivet mot föroreningar orsakade av fartyg, känd som fartygsavfallsbrottsdirektivet. Denna ändring syftar till att stärka skyddet för marina miljöer genom att utöka förbudet mot utsläpp från fartyg och införa strängare sanktioner för miljöbrott till sjöss.

Denna överenskommelse behandlades av Coreper, kommittén för EU-ländernas ständiga representanter, den 28 februari och markerar en ny era i kampen mot föroreningar från sjöfarten.

Förbud mot skadliga utsläpp från svavelskrubbrar

Bland ändringarna ingår ett delvis förbud mot utsläpp av restprodukter från svavelskrubbrar, ett steg som Finland har drivit för. Specifikt kommer utsläpp av slam som separerats från tvättvattnet att förbjudas, medan utsläpp av tvättvatten som uppfyller IMO:s kriterier och kommer från öppna kretsloppssystem fortsatt är tillåtet.

Dessutom arbetar kommunikationsministeriet med ett särskilt utsläppsförbud som omfattar Finlands territorialvatten, i linje med regeringsprogrammet.

Effektivisering av sanktionssystemet

Den preliminära överenskommelsen innebär även en effektivisering av genomförandet av förbud mot utsläpp från fartyg samt det tillhörande systemet för påföljder enligt direktivet. För Finland har det varit avgörande att säkerställa nationellt handlingsutrymme i frågan om påföljder, så att dessa kan anpassas efter det nationella rättssystemet. Detta mål har uppnåtts med den nya överenskommelsen.

Enligt ändringarna ska brott mot utsläppsförbud framöver medföra administrativa påföljder. För närvarande finns det till exempel i Finland endast regleringar som förbjuder oljeutsläpp, och för andra typer av överträdelser relaterade till fartygsutsläpp kan endast straffrättsliga sanktioner tillämpas.

Framsteg i riktning mot renare hav

Denna överenskommelse representerar ett betydande framsteg i EU:s strävan att minska föroreningar från sjöfarten och skydda marina ekosystem. Genom att utvidga regelverket och införa strängare sanktioner för miljöbrott till sjöss tar EU ett avgörande steg mot att säkra en renare och mer hållbar framtid för våra hav. Denna utveckling är inte bara en seger för miljön utan också ett uttryck för framgångsrikt europeiskt samarbete för en klimatvänligare framtid.

Källa: Finlands kommunikationsministerium