130 miljoner kronor för våtmarksåtgärder i Sverige

Foto: Wikimedia

Naturvårdsverket tilldelar något över 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för årets våtmarksåtgärder. Stödet riktas mot insatser i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Med de tidigare beslutade medlen innebär det att länsstyrelserna, såsom Skåne, Västra Götaland och Uppsala, har mellan 9 och 17 miljoner vardera för olika våtmarksprojekt under 2024.

Sverige står inför utmaningen att återskapa betydande områden av våtmark för att möta flera klimat- och miljöutmaningar. De beviljade åtgärderna fokuserar på att förbättra biologiskt värdefulla naturmiljöer och har även positiva klimateffekter. Särskilt premieras återvätningsprojekt på näringsrik torvmark, då dessa bidrar mer till minskade utsläpp av växthusgaser.

Länsstyrelserna förvaltar landets skyddade områden, som naturreservat, och har ansökt om finansieringen. Naturvårdsverkets beslut omfattar bidrag för 2024 samt de kommande åren 2025 och 2026, vilket totalt uppgår till över 260 miljoner kronor.

– Vår avsikt är att fortsätta bidra till långsiktig finansiering eftersom det tar tid från idé till resultat. En permanent satsning från regeringen på Sveriges våtmarksarbete underlättar detta. Vi strävar efter att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold från Naturvårdsverkets skötselenhet.

De planerade 600 våtmarksprojekten från länsstyrelserna förväntas gynna våtmarker på en total yta om cirka 150 kvadratkilometer. Cirka 34 kvadratkilometer förväntas återställas eller nyanläggas under året med hjälp av de beviljade bidragen. Åtgärderna inkluderar bland annat igenläggning av diken i myrmarker och avlägsnande av igenväxning på tidigare utdikad mark. Stöd ges även för att förbättra statusen för rikkärr, strandängar och hotade grodor.

– Flera insatser kommer att förbättra förutsättningarna för några av Sveriges mest hotade arter som är beroende av fungerande våtmarker, berättar Weronika Axelsson Linkowski från Naturvårdsverkets artenhet.

Regeringens våtmarkssatsning omfattar totalt 355 miljoner kronor för 2024. Skogsstyrelsen erhåller 80 miljoner kronor för att ersätta markägare som återställer utdikade torvmarker i skogen. Naturvårdsverket har också fördelat över 93 miljoner kronor till Lokala naturvårdssatsningen på våtmarker (Lona våtmark), där kommuner kan söka medel från länsstyrelsen. Medel tilldelas även Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket för våtmarksrestaureringar på statens mark.