Sensorer och smarta åtgärder i Piteås framtidsprojekt

Sensorerna finns på flera platser i centrala Piteå. Foto Piteå kommun

Piteå kommun genomför åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i centrala stan genom projektet "Lätt att göra rätt". Smarta sensorer har installerats för att analysera trafikrörelser och mäta partikelhalter i luften, specifikt PM10. Resultaten visar för höga halter, där trafiken identifieras som en betydande orsak till föroreningen.

För att minska partiklarna har kommunen implementerat åtgärder som materialval vid halkbekämpning, dammbindning, ökad vattenspridning vid sandupptag och utbyggnad av cykelparkeringar och gång- och cykelvägar. Projektet "Lätt att göra rätt" samarbetar med PiteEnergi och använder avancerade sensorer på lyktstolpar för att mäta luftkvalitet, trafikflöden och väderdata utan kamerafunktion. Genom att kombinera denna information strävar man efter att skapa insikter om hur beslut, resvanor och beteende påverkar miljön.

Projektet, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment inom ramen för Agenda 2030, fokuserar särskilt på målen för God hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Målet är att öka medvetenheten om hur resvanor påverkar luftkvaliteten och att genomförda insatser leder till långsiktig förbättring. Projektet pågår under hela 2024.