Regeringen satsar 158 miljoner kr på att restaurera och återskapa Sveriges vattenmiljöer

Kållandsö, Lidköping. Foto: axel josefsson/unsplash

Regeringen föreslår en sammanlagd satsning för åtgärder i havs- och vattenmiljön i budgetpropositionen för 2024. Pengarna ska gå till arbete som ska värna, restaurera och återskapa våra vattenmiljöer och göra ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

– Sveriges havs- och vattenmiljöer är unika, och ska bevaras för framtida generationer. Vi behöver identifiera fler skyddsvärda akvatiska miljöer och hjälpa fiskbeståndet på bästa sätt, men också få bukt med övergödningen av våra vatten och framför allt i Östersjön. Skyddet av våra livsviktiga vattenmiljöer måste upprätthållas, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Satsningarna i havs- och vattenmiljön ska också se till att möta Sveriges åtaganden i EU och globalt för akvatiskt områdesskydd, exempelvis inom Helcom, Ospar och Konventionen om biologisk mångfald, och inom den gemensamma aktionsplanen för miljön i Östersjön, Baltic Sea Action Plan - BSAP.  

Anslaget för akvatiskt områdesskydd ökar med 71 miljoner kronor för 2024. För 2025 och 2026 beräknas anslaget öka med 98 miljoner kronor för detta ändamål. Satsningen ska till exempel förstärka arbetet med att inrätta, förvalta och följa upp områdesskydd.

Anslaget för akvatisk restaurering föreslås öka med 50 miljoner kronor för 2024 för åtgärder för akvatisk restaurering. För 2025 och 2026 beräknas anslaget öka med 73 miljoner kronor för detta ändamål. Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag ökar med 2 miljoner kronor för 2024 för arbetet med akvatisk restaurering. För 2025 och framåt beräknas anslaget öka med motsvarande belopp. 

Anslaget för åtgärder för havsmiljön föreslås öka med 37 miljoner kronor för 2024, inklusive åtgärder mot övergödning. För 2025 och 2026 beräknas anslaget öka med motsvarande belopp.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Fakta

Många havs- och vattenmiljöer är negativt påverkade av mänskliga aktiviteter och andra miljöfaktorer. Områdesskydd är ett viktigt verktyg i det övergripande arbetet för att nå en god miljöstatus i havs- och vattenmiljön.
Vad gäller övergödning står högt läckage från jordbruket, utsläpp från reningsverk, industrier och enskilda avlopp till att arealen syrefattiga och syrefria bottnar i Östersjön är den största som uppmätts. Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet i Östersjön ger upphov till övergödning och algblomningar.
De grunda kustnära miljöerna i Östersjön är särskilt viktiga för biologisk mångfald, fiske, turism och den blå ekonomin.

Källa: Regeringskansliet