Västerås stad ska få en ny våtmark

Bild: Västerås stad

Det ska bli en ny våtmark strax öster om Rönnby. Västerås stad har fått statliga bidrag ur den lokala naturvårdssatsningen för att anlägga en våtmark där. Kom och se platsen där den ska ligga och prata med våra experten om våtmarken och andra naturvårdsprojekt på LONA-dagen den 26 augusti.

Den nya våtmarken ska börja anläggas i september 2023 och arbetet kommer att pågå under några månader. Syftet med våtmarken är att gynna den biologiska mångfalden, höja rekreationsvärdena på platsen samt rena och fördröja vattnet.
Våtmarken kommer att bli cirka 1,5 hektar stor och ligga intill motionsspåren som finns i området. Idag är det igenväxande åkermark på platsen. Att anlägga våtmarken kommer att gynna bland annat groddjur, fåglar och fladdermöss.

Våtmarker har blivit en bristvara i landskapet, då omfattande dränering genomförts de senaste seklen för att få mark för bebyggelse eller odling. Många av de värden och funktioner som våtmarkerna hade har därmed gått förlorade, till exempel har den renande och vattenhållande funktionen försvunnit och den biologiska mångfalden minskat.

I en utredning som Västerås stad låtit en konsult göra har ett antal möjliga lägen för nya våtmarker och förstärkning av befintliga pekats ut i Västerås. Mellan 2020 och 2023 pågår projektet som innebär genomförande av några av dessa.
Bland annat ingår anläggandet av en våtmark vid Rönnby i projektet. Två våtmarker i Frösåkers naturreservat har också förstärkts för att gynna den biologiska mångfalden och utöka våtmarksbiotopen och därmed den biologiska mångfalden och rekreationsvärdet i reservatet. Projektet har sammanlagt en budget på cirka 2 miljoner kronor.

Källa: Västerås stad