VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag godkänt

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning. Foto: VA syd

VA syds ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Med det nya tillståndet kan VA- och avfallsorganisationen anlägga tjugo nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.

– Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säger Ulrika Sabel, strateg inom dricksvatten på VA syd.

Grevie vattentäkt ligger i Staffanstorps kommun och från sjuttio meters djup pumpar VA syd härifrån upp grundvatten från Alnarpsströmmen. Grundvattnet renas till dricksvatten på Bulltofta vattenverk i Malmö. Grevie vattentäkt är en av flera viktiga källor för att säkra upp sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning och kan få en ännu större betydelse i framtiden.

– När samhället och klimatet förändras behöver vi planera för ett ökat vattenbehov, men även förbereda oss för kriser som torka och vattenbrist. Eftersom Alnarpsströmmen ligger skyddad djupt under marken är den mindre sårbar än våra ytvattentäkter och är viktig för hela regionen. Därför vill vi öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk genom att förnya Grevie vattentäkt, säger Ulrika Sabel.

Grevie vattentäkt kompletterar dricksvatten från Bolmen och Vombsjön
Av det dricksvatten som konsumeras i Malmö stad kommer ca 12 procent från Grevie vattentäkt (2020). Resten av Malmös dricksvatten produceras av Sydvatten vid Vombsjöverket och Ringsjöverket. Grevie vattentäkt kommer efter förnyelsen att kunna försörja ca 20 procent av Malmö vid normaldrift och utöver detta även ha ytterligare kapacitet i en krissituation.

Arbetet med att anlägga nya dricksvattenbrunnar påbörjas under 2023.

– Vi planerar att koppla in den första nya dricksvattenbrunnen efter sommaren och 2028 ska vi nå vattentäktens fulla kapacitet på 292 liter per sekund, säger Ulrika Sabel.