Fem nya projekt ska bidra med bredare kunskap för energiomställningen

Foto: George Hodan/Unsplash

Energimyndigheten har beviljat stöd till fem projekt och 13 doktorander på totalt 67,3 miljoner kronor i satsningen Forskarskola Energisystem. De nya projekten handlar bland annat om hinder för utbyggnad av bio-CCS och vindkraft, datadrivet beslutstöd för städers omställningsarbete och om framtidens kontrollrum för elsystem.

Forskarskola Energisystem finansierar projekt med två till tre doktorander som tillsammans med seniora forskare undersöker en samhällsaktuell energifråga utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Syftet är att bidra till att myndigheter, näringsliv, akademin och andra organisationer tar sig an utmaningar med ett tydligare helhetsperspektiv.

– Att kunna se problem från olika synvinklar och förstå hur energitekniska lösningar hänger ihop med det omgivande samhället är nödvändigt för att Sveriges energiomställning ska göras på ett effektivt, hållbart och inkluderande sätt. Kompetensförsörjning i form av individer med systemperspektiv och expertkunskaper är viktigt för att lyckas med energiomställningen, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

I slutet av september beviljade Energimyndigheten, genom Forskarskolan Energisystem, stöd till med fem projekt och 13 doktorander på totalt 67,3 miljoner kronor.

Projekten, som beskrivs mer nedan, adresserar alla olika högaktuella teman och problemställningar i samhällets energiomställning.

Om Forskarskolan

Forskarskola Energisystem (FoES) är ett program och satsning för att bygga upp efterfrågad tvärvetenskaplig expertkompetens om det hållbara energisystemets olika delar som kan förse myndigheter, näringsliv, akademin och andra organisationer med kunskap och kompetenta personer. Energimyndigheten har finansierat forskarskolor inom energiområdet i över tjugo år, och sedan 2014 är Forskarskolan öppen för alla universitet, högskolor och institut i Sverige.

Den tredje etappen av Forskarskolan startade i början av 2022 och pågår till slutet av 2027. Utöver den utlysning som stängde i mars i år så planeras för en ytterligare utlysning under 2023 eller 2024. 

Utvärderingen av de tidigare etapperna visar att programmet håller hög vetenskaplig kvalitet och att andelen medverkande kvinnor är ovanligt hög för energisektorn, 70 procent.

Källa: Energimyndigheten