Nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter

Alla nyanskaffade fordon ska vara av senaste utsläppsklass. Foto: Bra Miljöval

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren enligt Transportanalys, vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september kommer miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter.

Bra Miljöval miljömärkning för budtransporter har funnits sedan 2016 med syfte att minska godstransporternas negativa påverkan på klimat och miljö. Nu breddas märkningsområdet från att tidigare ha omfattat lätta godstransporter till att även inkludera tunga godstransporter. Det nya namnet blir Lokala godstransporter. Anledningen är att få fler aktörer som utför transporter i tätbebyggda områden att minska deras klimat- och miljöpåverkan.

– Med fler transporter i tätort behöver vi skruva åt miljökraven ytterligare. Förutom att utöka märkningen med tunga godstransporter, skärper vi kraven på transporternas utsläpp, klimatpåverkan och förarnas arbetsvillkor. På det viset kan vi ytterligare driva på utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Miljökraven för lokala godstransporter är framtagna för att det ska vara enkelt för privata och offentliga upphandlare att välja transporter med låg miljöpåverkan.

— Idag finns det många medvetna beställare som vill använda transporter som tar hänsyn till klimat och miljö. Bra Miljöval gör det enkelt för dem att ställa ambitiösa miljökrav. Att efterfråga miljömärkta produkter och tjänster är resurseffektivt, då märkningsorganisationen står för både kravutveckling och uppföljning, säger Eva Eiderström.

Målet med miljökraven på lokala godstransporter är att minska dessa transporters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att lokal miljöpåverkan i form av buller och föroreningar till luft och vatten ska minska. Dessutom ska förarna av de miljömärkta transporterna ha goda arbetsvillkor och transporterna ska utföras resurseffektivt och med hög trafiksäkerhet.