Mer än hälften av svenska folket positiv till småskalig kärnkraft

Utgångspunkten för Blykallas svenska reaktormodell. Illustration: Blykalla

Mer än hälften av det svenska folket är positivt inställda till att bygga småskalig kärnenergi i sin kommun, enligt en ny landsomfattande Demoskop-undersökning. Speciellt stort är stödet i södra Sverige.

Balansmåttet för allmänheten är hela +21, det vill säga att den positiva andelen är 21 procentenheter större än den negativa. Man kan således dra slutsatsen att det finns en opinion för att småskalig kärnkraft byggs i ens närområde i närtid. 

Framförallt stark är opinionen i södra Sverige där hela 54 procent är mycket eller ganska positivt inställda.

Endast 3 av 10 svenskar är emot att bygga så kallade små modulära reaktorer (SMR), likt de Kärnfull Next erbjuder, i hemkommunen. Undersökningen visar även att allmänheten är mer positiva än lokalpolitikerna.

Frågan som ställts var: "Vad är din inställning till att bygga Småskalig kärnkraft, ex. småskalig modulärreaktor (SMR) i din kommun under de närmaste 5-10 åren?". 1570 intervjuer har genomförts med allmänheten (16 år och äldre) och 3596 intervjuer med politiker i kommunfullmäktige i hela landet.

Intervjuerna med allmänheten gjordes 20–27 april och med lokalpolitiker mellan 29/3-2/5.