Kraftringen miljödeklarerar fjärrvärmenätet

Foto: Kraftringen

Kraftringen ska ta fram en miljövarudeklaration för hela sin fjärrvärmeproduktion, från vagga till grav. Metoden som används är EPDEnvironmental Product Declarationsom är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Poängen är att ge byggherrar ett tillförlitligt och jämförbart beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag (– och på så vis visa vägen för en mer hållbar energivärdering).

Miljövarudeklarationen tas fram tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och avser fjärrvärmenätet i Lund, Lomma samt Eslöv. Även det lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög i Lund får en egen deklaration. Vid införandet kommer EPD:erna förmodligen vara unika i sitt slag då de tillsammans omfattar ett helt fjärrvärmenät.

- Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan från energisystemet i södra Sverige. Genom att kunna presentera tillförlitlig och relevant data kan byggherrar i regionen göra jämförbara och bra val av energilösningar till sina fastigheter, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

IVL följer ett internationellt erkänt system för framtagande av miljöinformation, EPD, som innehåller kvalitetssäkrad och jämförbar information om miljöprestanda för en viss produkt eller tjänst. I en EPD beräknar IVL den totala miljöpåverkan för produktens – i det här fallet fjärrvärmens – livscykel från vagga till grav; från byggnationen av produktionsanläggningarna och rören i marken till utvinningen av råvaror och slutligen energileveransen. Metodiken är således mer omfattande än dagens branschpraxis som framförallt studerar de direkta eller indirekta utsläpp som uppstår vid energiomvandlingen.

Genom att kvantifiera utsläppen under hela livscykeln erhålls en bild av de totala växthusgasutsläppen per levererad kilowattimme. I takt med att antalet framtagna EPD:er ökar och fler uppvärmningsformer inkluderas, kan miljöpåverkan från olika energilösningar jämföras på ett mer tillförlitligt sätt.

– Behovet av information som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt ökar snabbt, särskilt inom byggbranschen. De EPD:er som vi tar fram åt Kraftringen blir de första i sitt slag eftersom den rymmer hela fjärrvärmeproduktionen, och det blir väldigt intressant att se resultaten och hur de kan användas för att jämföra olika energilösningar, säger Elvira Molin projektledare på IVL.

Arbetet med att ta fram indata pågår just nu, och färdiga och publicerade EPD:er beräknas finnas tillgängliga för byggherrar under våren 2022.

- Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte bara utsläppen kopplat till energiomvandlingen, är för oss en trovärdighetsfråga. Med tredjepartsgranskade EPD:er av miljöpåverkan längs hela livscykeln, synliggör vi i siffror som visar att vår förnybara och återvunna fjärrvärme totalt sett är ett hållbart alternativ. Vi hoppas vår satsning inspirerar fler energibolag att ta fram EPD:er för sina produkter, säger David Edsbäcker.