Catena vill vara ledande i logistikfastighetssektorns energieffektiviseringsarbete

I Härryda i Göteborg har Catena konverterat en av sina logistikfastigheter från fjärrvärme till bergvärme. Foto: Catena

Logistikfastighetsbolaget Catena har ett uttalat hållbarhetsfokus och drivs utifrån målsättningen att öka andelen miljöcertifierade logistikfastigheter i sitt bestånd. För att nå målet jobbar Catena bland annat kontinuerligt med olika energieffektiviseringsprojekt som både bidrar till ekonomisk lönsamhet och en minskad klimatpåverkan. På senare år har bolaget genomfört omfattande energieffektiviseringsåtgärder i bland annat Linköping, Helsingborg, Härryda och Jakobsberg.

Text: Annika Wihlborg

Catena befinner sig för närvarande i en fas där bolaget investerar mer än någonsin för att utveckla hållbarhetsarbetet och bidra till den omställning samhället befinner sig i. Målet för el- och värmeförbrukning i bolagets fastighetsbestånd är att minska med 10, respektive 15 procent per kvm från 2017 till 2025. Det är tydligt att Catenas energiprojekt ger resultat. Målen kommer att ses över under 2021 för att säkerställa en fortsatt hög ambitionsnivå. Ytterligare en övergripande vision är att 100 procent av bolagets energi ska vara fossilfri till 2030.

Målet fokuserar i första hand på energi som köps in av Catena men bolaget arbetar även med att hitta fossilfria lösningar för kundernas inköpta energi. Idag är Catenas energi till 92 procent fossilfri och all inköpt el till fastigheterna i Sverige är förnybar Catenas mål är att samtliga nybyggnationer bör innehålla en solcellsanläggning anpassad efter fastighetens och hyresgästens förutsättningar och där producerad el kan förbrukas i fastigheten. Catenas målsättning är att följa upp energiförbrukningen i samtliga fastigheter, oavsett om hyresvärden eller hyresgästen står för abonnemangen. Catena ser ett mervärde i att kunna hjälpa hyresgästerna med uppföljning och föreslå åtgärder för en optimerad förbrukning även när hyresgästerna själva står för abonnemangen.

bild
Catenas huvudkontor i Helsingborg är en av de fastigheter som energieffektiviserats. Foto: Catena

Geoenergilager gör logistikanläggningar i Linköping självförsörjande

I Catenas logistikfastigheter intill flygplatsen i Linköping, som omfattar tre logistikanläggningar om 57 000 kvm med bland annat Arla, ICA och Bring som hyresgäster, har Catena byggt ett nytt gemensamt energisystem som blir helt självförsörjande och som kommer att kopplas bort från fjärrvärmesystemet. Det nya systemet bygger på att värmen, som kylmaskinerna i den ena byggnadens fryslager genererar, lagras i ett geoenergilager bestående av cirka 50 borrhål med ett sammanlagt borrdjup av 15 000 meter. Fastigheternas respektive system kopplas samman och värmen som genereras av frysarna kan användas till uppvärmning i samtliga fastigheter.

bild
Bild inifrån Catenas huvudkontor i Helsingborg. Foto Catena

Minskade energiförbrukningen med 78 procent i kyl-frysterminal

I området Dikartorp i Jakobsberg har Catena satsat på en lönsam kombination av geoenergi och solceller. Catenas fastighet i området innehåller en kyl-frysterminal, vilket innebär att den har stort behov av kyla, samtidigt som andra delar av fastigheten har lokaler med värmebehov. Den överskottsenergi som skapas av kylaggregaten återvinns och används i andra delar av fastigheten. I kombination med bergvärmeanläggningen ger detta möjlighet att täcka fastighetens värmebehov på ett mycket effektivt sätt. 

Eftersom kyl-frysterminalen har extra stort behov av energi under sommarhalvåret lämpar sig dessutom solcellsanläggningar bra för denna typ av fastigheter. Solcellerna genererar som mest el under sommarmånaderna, vilket samtidigt är den del av året då kyl-frysanläggningen har störst behov av el för att driva kylaggregaten. Under sommarhalvåret har fastigheten ett lägre värmebehov vilket innebär att den överskottsvärme som skapas i kylaggregaten i stället kan användas för att återladda geoenergianläggningens energilager. Återladdningen av värme i borrhålen gör geoenergianläggningen rustad för den kallare delen av året och skapar därmed bättre möjligheter att täcka värmebehovet på ett effektivt sätt under hela året

Första hela månaden med anläggningens nya energimätare i gång kunde vi konstatera att värmeförbrukningen om vi korrigerar med normalår hade minskat med hela 78% jämfört med föregående år, säger Rickard Wahlberg, energi- och teknikutvecklare på Catena.

Ett av Catenas största energiprojekt på senare år genomfördes på bolagets fastighet på Vångagärdet i södra Helsingborg. Byggnaden omfattar ca 26 000 kvm bestående av drygt 12 000 kvm produktions- och lagerytor och resterande kontor samt övrig yta. Catena har även sitt huvudkontor i fastigheten, som konverterades från befintligt gas- och ångsystem till fjärrvärme med nästintill 100 procent förnybar energi. Skiftet förväntas leda till en årlig besparing på ca 900 000 kr och runt 765 ton CO2e. En faktor som bidrar till att förändringen blir energieffektiv är det faktum att fastighetens tidigare ångpanna var gammal, vilket innebar stora energiförluster.

bild
Första månaden med den nya energilösningen hade värmeförbrukningen i Dikartorp i Jakobsberg minskat med 78 procent. Foto: Catena

Konverterade logistikanläggning i Härryda från fjärrvärme till bergvärme

I Härryda i Göteborg har Catena konverterat en av sina logistikfastigheter från fjärrvärme till bergvärme. I fastigheten, där Oriola, ett bolag som distribuerar läkemedel samt erbjuder produkter och tjänster för välbefinnandemarknaden, är hyresgäst, har man borrat 26 energihål, vilket innebär en reducering på 980 000 kWh per år i energianvändning, vilket motsvarar 750 000 kronor årligen i minskade energikostnader. Den huvudsakliga värmekällan för anläggningen i Härryda utgjordes ursprungligen av fjärrvärme och en konvertering till bergvärme var startpunkten i de omfattande förändringarna som även inkluderade en solcellsinstallation på taket som genererar en årlig besparing på uppemot 220 000 kWh per år.