Lägenhetsboende missar solrevolutionen i onödan

Foto: Telge Energi

Solkraft är en hetare fråga än någonsin. En färsk undersökning från Telge Energi visar att mer än var tredje svensk helst vill ha el från solkraft. Ändå utgör solel under en procent av den el som matas in på elnätet i Sverige.

 I Telge Energis undersökning framkommer att många som är intresserade av att installera solpaneler uppfattar sin boendeform, dvs lägenhet, som ett hinder i onödan. Telge Energi vill därför öka kännedomen om möjligheter för lägenhetsboende; Dels kan bostadsrättsföreningar installera egna solceller och som privatperson går det att bli andelsägare i en solelpark.

Opinionen för solkraft är stark i Sverige. Mer än var tredje respondent i Telge Energis undersökning vill helst att den egna elen kommer från solel och lika många tycker att solen är den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden. Intresset för att producera egen solel har i flera år varit mycket högt, i undersökningen svarar 72 % att de kan tänka sig att sätta upp egna solceller. Varje månad installeras uppskattningsvis mellan 2000 och 3000 nya solcellsanläggningar i landet och mellan januari och juli i år hade redan 460 GWh solel matats in på elnätet i Sverige, vilket är en ökning på 43 % jämfört med samma period 2020 (322 GWh 2020).

Boendeformen hindrar investeringen

Medan allt fler villaägare installerar solpaneler upplever lägenhetsboende att just boendeformen hindrar investeringen. I undersökningen framkommer det att många ser sin boendeform som det främsta hindret till installation av solceller. Detta menar Telge Energi till stor del är ett kunskapsproblem som snabbt måste åtgärdas för att utvecklingen av svensk solenergi inte ska tappa fart. Det finns också behov av förändringar i regelverk för att förenkla och förbättra för konsumenten. Exempelvis anser Telge Energi att effektgränsen för skattebefrielse för solcellsanläggningar, som idag är 500 kW, bör slopas helt.

– Det är en vanlig missuppfattning att solpaneler är “en villafråga”. För den som är med i en bostadsrättsförening finns det absolut möjlighet att påverka, och det finns bra argument för att sätta solceller på taket även på flerbostadshus. De små anläggningarna är viktiga i utbyggnaden av solkraft och här har lägenhetsboende en viktig roll att spela. I Sverige bor 2,3 miljoner hushåll i lägenhet så det gör stor skillnad om fler av dem bidrar till att mer solel produceras. Här är viktiga komponenter installationer på bostadsrättsföreningar men även ägande av solelparker tillsammans, säger Peter Wigren, solcellsrådgivare på Telge Energi.

Investering kan öka fastighetsvärdet

Solpanelerna kan vara på taket, vilket är det vanliga, men vid nybyggnation kan solceller även integreras i fasaden. Fördelarna med solpaneler på flerbostadshus är många. Som för alla producenter av solel så används solelen som produceras först och främst i huset. Föreningen eller fastigheten kan sälja överskottsel till ett elbolag och därmed sänka sina elkostnader och då få pengar över till andra viktiga investeringar i fastigheten. Solpaneler är också en investering som kan öka fastighetens värde vilket kan påverka lånevillkor och därmed månadsavgifter.

Andelsägande av solparker

Även andelsägande av solelparker är en möjlighet för dem som bor i lägenhet. Privatpersoner kan då antingen ta initiativ till att bygga en solelpark tillsammans eller gå in i en existerande andelsförening. Att äga andelar i en solelpark håller nere elräkningen, kapar mellanhänder och hjälper till att undvika marknadens svängningar.

- Alla krafter behöver samlas i energiomställningen som är en brådskande fråga och beslutsfattare måste skapa gynnsamma villkor för fler grupper. Idag har till exempel villaägare en skattereduktion på den el de själva producerar och konsumerar, men inte andelsägare. Vi ser andelsföreningar som otroligt viktiga för energiomställningen så de ekonomiska trösklarna måste sänkas, säger Johannes Boson, VD på Telge Energi.

Telge Energi installerar solpaneler på bland annat bostadsrättsföreningars fastigheter och köper överskottsel från producenter. Under 2020 köpte bolaget en tredjedel av all svenskproducerad solel. Bolaget köper svenska ursprungsgarantier på den överskottsproduktion som deras mikroproducenter säljer, vilket innebär att bolagets kunder kan garanteras svensk solenergi i sina avtal.