Bygger ny elanslutning för kryssningsfartyg vid Stadsgården

Stockholms Hamnar elansluter kryssningsfartyg. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar har beviljats bygglov för att utrusta Stadsgården med elanslutning för fartyg. Miljösatsningen är ett samarbete med andra Östersjöhamnar som leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från kryssningsfartygen i Stockholm och runt Östersjön.

Bygglov är beviljat för två högspänningsanläggningar på Stadsgården som kommer att kunna försörja kryssningsfartyg med el. För Stockholm innebär det en minskad miljöpåverkan eftersom kryssningsfartygen kan stänga av sina generatormotorer för elproduktion och istället ta emot el från det lokala elnätet.

– Det är glädjande att bygglovet är klart och att vi kan presentera två högspänningsanläggningar som bidrar till att minska fartygens utsläpp. Dessutom skapas en trevligare atmosfär genom belysning och harmoni med intilliggande plats och konstruktioner, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Anläggningen vid kajläge 167 harmoniserar med Fåfängans berg genom att byggnadens fasad utgörs av stenfyllda gabioner, trådburar av galvaniserat stål. Sprängstenen i gabionerna kommer från byggandet av Stockholm Norvik Hamn. Vid kajläge 160 består anläggningens fasad av vit stålplåt som går i linje med material och färg på intilliggande konstruktioner på hamnplan.

Byggnaderna är försedda med armaturer och är belysta för att bidra till en trevligare atmosfär. Allt material i byggnaderna ska uppfylla Miljöbyggnad Guld-indikatorer för att uppnå högsta hållbarhetsklass i produktion. Gestaltningen har tagits fram i samråd mellan Stockholms Hamnar, Stockholms stadsarkitekt och &Rundquist Arkitekter, som också tagit fram gestaltningsritningar och fotomontage.

– Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar med över 1000 arbetstillfällen i regionen. Elanslutning på Stadsgården är del av en viktig gemensam miljösatsning tillsammans med andra Östersjöhamnar för att bli en hållbar kryssningsdestination av internationell klass, säger ansvarigt borgarråd för Stockholms Hamnar, Joakim Larsson (M).

Arbetet med att utrusta Stadsgårdens kajlägen 167 och 160 med elanslutningar kommer att vara klart år 2023 respektive 2024. Miljösatsningen för kryssningsfartyg i Stockholm är prioriterad och har beviljats bidrag både från EU och från det svenska Klimatklivet.