Velux Group och Schneider Electric förlänger samarbete

Arkivbild: Schneider Electric.

Schneider Electric och Velux Group har utökat sitt samarbetsavtal. Det möjliggör för Velux Group att nå sitt mål om att bli koldioxidneutrala till 2030 och accelerera processen mot att bli Lifetime Carbon Neutral

Tidigare i år meddelade Schneider Electric att man kommer att hjälpa Velux att använda 100 procent förnybar el till 2023, för att uppnå företagets klimatmål. Schneider Electric kommer nu att utveckla ett globalt program med detaljerade handlingsplaner för att uppnå koldioxidfria anläggningar för var och en av koncernens fabriker och därmed minska energianvändningen och utöka den förnybara kapaciteten.

Partnerskapets utvidgade fokus kommer att stödja Velux Groups ambition att bli 100 procent koldioxidneutrala (scope 1 och 2) år 2030 och uppnå målet Lifetime Carbon Neutral vid koncernens 100-årsjubileum år 2041. Det innebär att koncernen har åtagit sig att ta itu med sitt historiska koldioxidavtryck, minska sina framtida koldioxidutsläpp bortom kraven i Parisavtalets 1,5-gradersscenario och samarbeta med Världsnaturfonden (WWF) i skogsbevarande projekt runt om i världen. VELUX Group arbetar också för att halvera koldioxidutsläppen i hela sin värdekedja (scope 3) till 2030.

Det treåriga partnerskapet omfattar alla Velux fabriksanläggningar. Schneider Electric, som i januari i år utsågs till världens mest hållbara företag av Corporate Knights Global 100 Index, kommer att utveckla ett globalt program för minskade koldioxidutsläpp, som bland annat omfattar:

Man kommer att pilottesta handlingsplanerna vid två av företagets mest energikrävande anläggningar, som står för cirka 25 procent av all energi som används i produktion: JTJ Sonneborn Industrie GmbH i Tyskland och NM Polska Sp. z o.o. i Polen. Betydande investeringar kommer att göras vid dessa anläggningar för att ställa om till förnybara uppvärmningskällor genom att installera värmepumpar som drivs av grön el och genom att använda träavfall från certifierade (FSC/PEFC) skogar som produceras på plats. Man kommer också att investera i solcellsanläggningar på plats och fortsätta att förbättra anläggningarnas energieffektivitet genom att optimera försörjningssystem, produktionsprocesser och energihantering.