Miljövinster för kraftvärmeverk med effektivare reningsprocesser

Foto: Omar Gattis/Unsplash

Många kraftvärmeverk i Sverige renar sina utsläpp av rök, vatten och slam i olika reningsprocesser, trots att man genom att integrera processerna med varandra kan minska kostnaderna, öka energieffektiviteten och minska utsläppen som helhet. Vid Mälardalens högskola (MDH) pågår forskning för hur man på nya sätt kan rena förorenat vatten, gaser och slam och samtidigt få minskade utsläpp av föroreningar, minskade driftskostnader – och en förbättrad energi- och näringsåtervinning.

Hailong Li, professor i miljöteknik förklarar:

- Vi har inom ramen för projektet WASTE MAN utvecklat en ny lösning som kombinerar rökgasrening, avloppsvattenrening och slamhantering för att ytterligare minska utsläppen från luftföroreningar, avloppsvatten och slam från biomassa och avfall.

Den nya lösningen bygger på en sluten vattenslinga, vilket innebär att det inte släpps ut något avloppsvatten från biomassan och avfallet. Genom att maximera återanvändningen av avloppsvatten leder det till mindre utsläpp i sjöar och hav och att vi minskar uttaget av färskvatten.

Hur kan resultatet användas?

- Vi har arbetat fram en modell som kan användas för att uppskatta mängden tungmetaller i avloppsvatten och ett nytt koncept om hållbar utsläppsreduktion baserat på vad som händer när vi integrerar reningsprocesserna för luftföroreningar, avloppsvatten och slam, och hur vi kan använda slam som en råvara för såväl bränsle som biokol för att förbättra exempelvis jordbruksmark, säger Hailong Li.

Möjligheten att omvandla slam från avfall till en resurs är något som också faller väl in i omställningen till samhälle som bygger på en mer cirkulär ekonomi och ett cirkulärt användande av resurser. - Genom denna omvandling har vi ytterligare minskat utsläppen av luftföroreningar, avloppsvatten och slam, och dessutom adderat en förbättrad energi- och näringsåtervinning, säger Hailong Li.

Varför är det viktigt att undersöka detta?

- De närmaste åren kommer det att bli kraftigare regleringar, både på 2 (2) nationell nivå och inom EU, för kraftvärme- och avloppsreningsverk. Detta gäller särskilt utsläpp genom vatten, men även luftföroreningar och slam. Det innebär att energibranschen måste förbereda sig på hårdare utsläppsregler och hårdare kontroll av både luft- och vatten, - och slamutsläpp, säger Hailong Li och fortsätter:

- Samtidigt kräver EU:s ramdirektiv för vatten att alla EU-länder måste minska uttaget av färskvatten och samtidigt öka återvinning och återanvändning av vatten. Naturvårdsverket har även föreslagit att ytterligare minska användningen av avloppsslam på åkermark.

Mycket positivt att hämta genom att ställa om

Det finns med andra ord mycket positivt att hämta för de kraftvärme och avfallsreningsverk som klarar av att ställa om för att möta de kommande hårdare kraven på utsläpp av föroreningar. De kan i så fall både kunna minska sina utsläpp av föroreningar, spara driftskostnader och förbättra sin energi- och näringsåtervinning.

- Resultaten inom WASTE MAN kan avsevärt bidra till att minska utsläpp av föroreningar, minimera indirekta föroreningar i luft och vatten och förbättra återvinning och användning av avfall. Resultaten kan även ge riktlinjer för hur man bör utforma avloppsrening och rökgasrening, avslutar Hailong Li.

Forskningen inom WASTE MAN sker i samverkan med regionens kraftvärmeverk; Vattenfall R&D, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö och Ena Energi.