AMF Fastigheters klimatmål godkänns

Bild: AMF Fastigheter

Science Based Targets initiative (SBTi) har nu granskat och godkänt AMF Fastigheters klimatmål och nästa steg i arbetet med att ställa om verksamheten i linje med 1,5 gradersmålet har påbörjats. De direkta utsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 och de indirekta utsläppen ska minska med 67 procent per kvadratmeter under samma period.

I slutet av 2019 anslöt sig AMF Fastigheter till Science Based Targets initiative och åtog sig därmed att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sedan dess har AMF Fastigheter arbetat med att noga kartlägga och följa upp utsläppen genom hela värdekedjan och formulera de klimatmål som ska styra verksamheten framåt. Nu har målen prövats och godkänts av SBTi.    

– Godkännandet av våra klimatmål är en viktig milstolpe i AMF Fastigheters historia. Samtidigt inser vi att detta bara är början och att en större omställning måste till för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgäster, leverantörer och branschen som helhet bidra till omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv, säger Mats Hederos, AMF Fastigheters vd.  

Genom de mål som nu har antagits förbinder sig AMF Fastigheter att minska de direkta utsläppen, som kommer från till exempel tjänstebilar och köldmedia, samt utsläppen från köpt energi med 100 procent fram till 2030, jämfört med basåret 2020.  

– Det är ambitiösa och relevanta mål men vi anser att de är genomförbara under en tioårsperiod eftersom det är områden som vi själva har stor kontroll över, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.  

AMF Fastigheter förbinder sig också att minska de indirekta utsläppen, från till exempel inköp och fastighetsutveckling, med 67 procent per kvadratmeter under samma tidsperiod. Det är här den större delen av AMF Fastigheters miljöpåverkan finns i dag, häri ligger också den större utmaningen.    

– Även på denna punkt var vi angelägna om att sätta ett ambitiöst mål. Vad det gäller de indirekta utsläppen är det svårare att nå nollutsläpp eftersom vi är beroende av utvecklingen av ny teknik och branschens omställning. Att samverka med och möjliggöra hållbara val för våra hyresgäster är också viktigt för att vi ska nå våra mål, fortsätter Michael Eskils.  

Tack vare godkännandet av klimatmålen går AMF Fastigheters klimatarbete in i en ny fas. Viktiga fokusområden under 2021 är bland annat att underlätta för kunder och hyresgäster att sänka sitt klimatavtryck samt att ta fram klimatdeklarationer vid lokalanpassningar.