Cementa överklagar till Högsta domstolen

Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut om fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Foto: Cementa

Cementa har skickat in ett överklagande till Högsta domstolen av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite. Överklagandet är en del i det intensiva arbete som nu pågår för att försöka mildra konsekvenserna av den väntade cementbristen i Sverige – en direkt följd av att råmaterialutvinning för cementtillverkningen på Gotland inte kan bedrivas från och med den 31 oktober i år.

Cementa har fått beskedet att Mark- och miljööverdomstolen avvisar ansökan om att förlänga Cementas tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter på Gotland i ytterligare 20 år. Domstolen avslår inte ansökan, utan väljer att inte behandla den och det skäl som angivits är att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda. Cementa menar bland annat att Mark- och miljööverdomstolens beslut har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen. Målet aktualiserar också ett antal rättsfrågor som Högsta domstolen bör ge vägledning kring. 

– Det är av högsta vikt även för Cementa att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi delar inte domstolens bedömning och menar att ansökan tvärtom baseras på en av de mest långtgående och omfattande utredningarna som gjorts för denna typ av ärende. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Ett fortsatt långsiktigt brytningstillstånd är en också en förutsättning för att kunna etablera världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030, ett arbete som Cementa påbörjade våren 2021. Tillgången på cement som konstruktionsmaterial är dessutom kritisk för att andra sektorer ska lyckas med sin brådskande klimatomställning.

Efter att överklagandet nu skickats in kommer Högsta domstolen att besluta om de ska pröva målet.

– Vi arbetar med flera parallella spår för att försöka mildra konsekvenserna av den krissituation som snabbt närmar sig. Överklagandet i sig kommer inte att lösa en akut cementbrist, till det är tiden alldeles för knapp. Det krävs därför samtidigt ett skyndsamt och handlingskraftigt agerande från politik och myndigheter för att hitta konstruktiva sätt att hantera situationen, säger Karin Comstedt Webb.