Ny rapport: Utsläppen ökar om skogsbruket minskar

Skogsindustrierna har tagit fram en ny rapport, ”The forest carbon debt illusion”. I den presenteras en analys av hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden och koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt. 

Rapporten diskuterar skogsnäringens påverkan på klimatet ur ett helhetsperspektiv och i relation till uppfattningen att det på kort sikt skulle vara bättre att låta skogen stå. Rapporten belyser även hur klimatet påverkas om skogsprodukter försvinner från marknaden och ersätts av alternativ baserade på fossil energi.  

Fyra scenarier presenteras. De spänner från ett stopp för avverkningar till ett skogsbruk på dagens nivå. Underlag för analysen är data från svensk riksskogstaxering. 

Rapporten är skriven på engelska. Rapportförfattare är Peter Holmgren, tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete och idag rådgivare inom hållbar utveckling. 

Slutsatser

Skogsindustrierna lyfter fram följande slutsatser i rapporten: 

- Det uppstår ingen kortsiktig kolskuld i våra långsiktigt brukade skogar jämfört med alternativen att minska eller upphöra med avverkning. Tvärtom ökar kollagret i skogen kontinuerligt, samtidigt som träbaserade produkter minskar fossila utsläpp.  

- Mängden koldioxid ökar kraftigt i atmosfären om Sverige slutar med skogsbruk. 

- En tioprocentig minskning av avverkningarna får ingen effekt på klimatet, men mängden fossila utsläpp skulle öka. 

- Det behövs fler vetenskapliga studier av skogssektorns klimatpåverkan där man tar hänsyn till helheten av skogsbruk och skogens förnybara produkter i den biobaserade ekonomin.