Energimyndigheten stöder Northvolt i utvecklingen av battericeller och utbyggnad av elektrifieringscampus

Bild: Northvolt

Energimyndigheten har beslutat om stöd till Northvolt med upp till 238 miljoner kronor för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Elektrifiering är en möjliggörare inom flera samhällsområden och en förutsättning för att nå uppsatta miljö- och klimatmål. I takt med elektrifieringen av vårt samhälle växer efterfrågan på batterier i en enastående takt.

Målet en komplett sammanhållen hållbar batterivärdekedja
För att stödja forskning och innovation för en hållbar batterivärdekedja har Europeiska kommissionen inrättat ett så kallat IPCEI-projekt (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse) benämnt ”European Battery Innovation (EuBatIn)”. Målet är att skapa en komplett sammanhållen hållbar värdekedja för batterier inom Europa. Målet är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

– Det är avgörande att vi inom EU tänker hållbarhet i hela värdekedjan för batterier, från råvara och produktion till användning och återvinning, givet den globala konkurrenssituation som råder. Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar att konkret bidra inom hela värdekedjan, till gagn för såväl miljön som ekonomisk tillväxt och sysselsättning i landet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Ökad elektrifiering kommer vara en viktig komponent i omställningen till nettonollutsläpp i såväl transportsektorn som industrin. Utvecklingen av en europeisk batterivärdekedja är även viktig för att behålla arbetstillfällen inom i synnerhet fordonsindustrin men även en möjlighet att skapa fler och nya arbetstillfällen längs med hela batterivärdekedjan. Dessutom kommer det leda till ökade internationella investeringar i landet och till ökad export för svenska företag.

– EU:s andel av den globala battericelltillverkningen är idag ca 6 procent samtidigt som efterfrågan förväntas öka mycket snabbt. I Bloombergs ranking över hur långt fram olika länder ligger i batterivärdekedjan är Sverige på tionde plats, men vi bedöms klättra till fjärde plats redan till 2025. Det förutsätter dock handling och väl avvägda åtgärder så att potentialen tillvaratas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, säger Sandra Alfheim forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Sverige medverkar med batteriföretaget Northvolt
Den 26 januari i år godkände Europeiska kommissionen att de 12 medverkande medlemsstaterna får bevilja 2,9 miljarder euro i statsstöd till de medverkande företagen. I projektet medverkar Sverige med batteriföretaget Northvolt.

Northvolt avser utveckla nästa generationens avancerade laddningsbara batterier med prestanda som långt överträffar dagens state-of-the-art. Härigenom möjliggörs en snabbare och mer fullständig elektrifiering av fordonsflottan och kraftigt minskade CO2-utsläpp.

– Vi utvecklar innovativa produktionsprocessteknologier som möjliggör massproduktion av nästa generations batterier med minimal klimat- och miljöpåverkan. Northvolt Labs infrastruktur för forskning, utveckling och pilotproduktion är avgörande för att lyckas med detta, säger Jesper Wigardt VP Communications & Public Affairs på Northvolt.

Utöver målet att producera världens mest CO2-effektiva batteri strävar Northvolt efter att stödja etableringen av en europeisk batterivärdekedja. Ambitionen är därför att i största möjliga mån engagera europeiska leverantörer, från material till maskinutrustning, i projektet.

Om uppdraget
Energimyndigheten får i uppdrag från regeringen att lämna stöd med 238 miljoner kronor till utvecklingen av forsknings- och utvecklingscentret Northvolt Labs i Västerås till ett elektrifieringscampus för hållbar batteriproduktion. EU-kommissionen godkände i januari 2021 att det statliga stödet till Northvolt sker inom ramen för IPCEI EuBatIn, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I projektet ingår 42 direkta deltagare från tolv medlemsstater och utöver det medverkar över 150 externa parter såsom universitet, forskningsinstitut och SME:er. Budgeten omfattar totalt 2,9 miljarder € i statligt stöd och förväntas attrahera 9 miljarder € i privat kapital. EuBatIn beräknas pågå till 2028.