Klimatinvesteringar på 283 miljoner kronor inom sjöfarten

Norled bygger världens första vätgasdrivna bil- och passagerarfärja - MF Hydra. Foto: Norled

Klimatklivsåtgärder inom sjöfarten har ökat kraftigt under det senaste året, antalet beviljade sjöfartsprojekt har mer än fördubblats. Projekt som databaserad maskininlärning för minskad bränsleanvändning och kombinerade laddplatser för bilar och båtar är exempel på projekt som nu står startklara. Naturvårdsverket har fattat beslut om medfinansiering av fler åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland de nya åtgärderna sticker ökningen av åtgärder inom sjöfarten ut.

De nya klimatklivsprojekten inom sjöfart erhåller sammanlagt 134 miljoner kronor i stöd vilket motsvarar totala investeringar på 283 miljoner kronor. Åtgärderna beräknas minska utsläppen av växthusgaser med 23 000 ton per år, eller 354 000 ton under åtgärdernas livslängd.

– Det är bra att allt fler företag inom sjöfart är beredda att ställa om eftersom det behöver göras mer för att minska klimatutsläppen inom sjöfartssektorn. Det är också en stor bredd i typen av ärenden som kommer in vilket tyder på att det finns en vilja att hitta nya hållbara lösningar för framtiden, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

TT-Line har beviljats stöd från Klimatklivet till installation av en databaserad maskininlärning på sex av företagets fartyg. Datasystem samlar in data kring bränslekonsumtion, väderförhållanden och maskindata så att fartyg och motorerna kan finjusteras på bästa möjliga sätt för att minska   bränslekonsumtionen. Klimatklivet har beviljat 6,4 miljoner kronor till projektet, vilket motsvarar 30 procent av kostnaden. Resultatet förväntas bli en minskning på 5 800 ton koldioxid per år tack vare minskad bränsleförbrukning.

Klimatklivet har gett stöd till flera företag som ska installera laddplatser i hamnar, bland annat på Gotland där Burgsvik Utveckling AB beviljats 465 000 kronor för att installera två laddpunkter för båtar. Åtgärden beräknas kunna medverka till en utsläppsminskning på 37,5 ton koldioxid per år.

I Göteborgs, Stockholms och Kapellskärs hamnar kommer Klimatklivet att stödja åtgärder som minskar utsläppen från stillastående fartyg. Genom en landelanslutning kan fartyg som lastar eller lossar stänga av sina hjälpmotorer istället för att stå på tomgång. Göteborgs hamn har beviljats 10,7 miljoner kronor för detta vilket beräknas leda till en utsläppsminskning på 1 600 ton koldioxid per år.

Genom att tillgängliggöra landel blir det också möjligt för rederierna att investera i nya tankfartyg som kan elansluta. Den typen av ansökningar har också beviljats stöd från Klimatklivet, bland annat till fartyg i just Göteborgs hamn. Under året finns också en eldriven färja och en vätgasdriven färja bland de beviljade ansökningarna, båda i Stockholms skärgård.