Uppsala universitet vill göra kraftsamling kring ny kärnkraftsteknik

Bild: Uniper

Ett nytt svenskt kompetenscentrum för ny kärnkraftsteknik. Det vill Uppsala universitet satsa på tillsammans med akademi- och industripartners. I fokus är den lovande nya teknologin med högt standardiserade småskaliga kärnreaktorer så kallade små modulära reaktorer (SMR).

Uppsala universitet har lämnat in en ansökan om forskningsmedel till Energimyndigheten. Bakom ansökan står också KTH och Chalmers liksom energiföretagen Uniper, Fortum och Vattenfall liksom specialistföretagen Westinghouse och Studsvik Nuclear.

- Det vi ser nu är en kraftsamling för att lägga grunden till en ny generation kärnkraft i Sverige. Vi har gjort det en gång tidigare, och vi kan göra det igen. Satsningen i slutet på förra seklet resulterade i en kommersiell kärnkraftsflotta på tolv reaktorer inom loppet av 15 år, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, med ägarandelar i samtliga svenska kärnkraftverk.

- Tillgången till stabil och konkurrenskraftig elproduktion, har varit en stark bidragande orsak till framgångarna inom svensk industri. Nu står industriföretagen inför en klimatutmaning som kommer att kräva enorma volymer av fossilfri elproduktion, enligt flera samstämmiga prognoser handlar det om en fördubblad elanvändning inom loppet av 20 år, säger Johan Svenningsson.

Ansökan till Energimyndigheten omfattar ett bidrag på 25 miljoner under fem års tid. Beviljas ansökan kommer industrin tillsammans bidra med ytterligare 31 miljoner kronor och akademiparterna med 25 miljoner kr under samma period.

- Vi vill samla svensk teknisk och icketeknisk kompetens inom akademi och industri under en gemensam nationell forskningsorganisation. Målet är att kunna utveckla en strategi baserad på inhemsk kunskap om hur små modulära reaktorer kan införas i Sverige, säger professor Ane Håkansson vid Uppsala universitet.

- Genom att samla kompetens och resurser på det här sättet vinner man flera saker. Man får en högre nyttjandegrad av de forsknings- och utvecklingsresurser som finns. Men man kan också få en internationellt mycket stark miljö med svensk forskning, expertis och företagsamhet som bas, fortsätter Ane Håkansson.

Internationellt framstår fossilfri kärnkraftsproduktion som en allt viktigare resurs för att klara av denna utmaning och på flera håll i världen satsas därför utvecklingsresurser på innovativ kärnkraftsteknologi.