Ny intelligent mätmetod digitaliserar och automatiserar processen av en OVK

Ventilationsanläggning. Bild: Locum

Länge har fastighetsbranschen brottats med den lagstadgade myndighetsbesiktningen för OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) som är både kostsam och utförs för sällan för att verkligen ge ett bättre inneklimat. Locum har deltagit i utvecklingen av Census Eye, en helt ny sensorbaserad mätmetod som digitaliserar och automatiserar processen av en OVK. Ett innovativt genombrott som kan ge bättre inomhusmiljö och gör det enklare för fastighetsägarna att arbeta proaktivt och energiekonomiskt, med korrekta mätvärden på ventilationen i fastigheterna.

– Den här sensorbaserade metoden kan komma att förändra och revolutionera OVK-arbetet, vi går från att agera reaktivt till att arbeta proaktivt för att få ett bra och energismart inomhusklimat som håller över tid. En av de största fördelarna är att vi får korrekta mätvärden och kan reagera direkt om något inte stämmer, säger Mikael Nutsos, utredare teknik på Locum, och den som till stor del står bakom innovationen.

Färre obligatoriska ventilationskontroller genomförs, fler underkänns och det saknas ofta rutiner för uppföljning. Den allmänna uppfattningen hos förvaltningsorganisationer i landet är att den upplevda nyttan med dessa återkommande kontroller och de kostnader de medför är alldeles för liten. I Svensk Ventilations undersökning från 2019 noterades situationen av OVK-läget i landet som fortsatt allvarligt eftersatt. I forskningsrapporterna ”Rapport om luftflöden genom ventilationsdon” (ISBN 978-91-977869-0-4 samt ISBN 978-91-977869-1-1) har Locum gjort djupgående efterforskningar som visar på att mätresultaten varierar kraftigt beroende på vilken fabrikant och typ av mätare och don som används.

Produkten Census Eye från Aera IAQ AB utgår från en patentsökt algoritm och bygger på en öppen plattform. Mätdata från IoT-sensorer i ventilationssystemet levererar kontinuerligt information till molnet med samtliga mätvärden som ingår i OVK-kontrollen. Allt sker trådlöst online och realtidsdata kan plockas ut var tionde minut jämfört med dagens OVK som sker vart tredje år.

Systemet säkerställer att luftflöden vid totalinjusteringar efter ny- eller ombyggnation blir bestående under hela förvaltningstiden och det blir lätt att upptäcka om fel eller avvikelser uppstår. Fastighetsförvaltaren kan även övervaka att ventilationsanläggningarna driftas energiekonomiskt och att inomhusmiljön verkligen uppfyller kraven från projekteringen. Det blir dessutom möjligt att online följa upp att nödvändigt underhållsarbete verkligen genomförs på ventilationsanläggningarna.

– Med tekniken bakom Census Eye kan Locum ta ett stort kliv mot smart buildings genom IoT-teknik. Här får vi bättre kontroll på två stora utmaningar på en och samma gång, den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) och energiförbrukningen på sjukhusens stora ventilationsaggregat, säger Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum.

Locum och Aera IAQ AB med Census Eye är nominerad till Stora inneklimatpriset som tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och VVS, som utvecklat en innovativ och betydelsefull produkt, tjänst eller metodik som ska bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.