2020 års hållbarhetsredovisning för Norra Djurgårdsstaden ger positivt resultat

Bild: NDS

De första byggnaderna i Brofästet har nu varit i drift i ett år och resultaten är positiva. Fyra av tio byggnader når energikraven och plusenergihusen ligger mer än 24 % under det nationella kravet på 50 kWh/m2 och år (BBR). Norra Djurgårdsstaden följer upp mätresultat under samtliga skeden och är därmed unikt i Sverige med att bygga kunskap om uppföljning av energianvändning i nybyggnation.

2009 fick Norra Djurgårdsstaden i uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. Det har varit en lärandeprocess, i samverkan med stadens övriga förvaltningar och de drygt 50 byggaktörer som bygger bostäder och kontor i området. Resultatet följs upp, analyseras och kunskap tas med till framtida etapper och till andra projekt inom staden. 

– Det spelar ingen roll om energikraven skärps om de inte följs upp. Här gör Norra Djurgårdsstaden ett enormt viktigt detektivarbete som vi med stort intresse följer, säger Birgitta Govén, energiexpert vid Byggföretagen. 

Trots att det är lågenergibyggnader som uppförs, räcker det inte för att nå målet om ett fossil-fritt Norra Djurgårdsstaden 2030. För att komma vidare i att nå målet har ett europeiskt innovationssamarbete inletts under hösten med Bryssel och Wien för att undersöka hur Norra Djurgårdsstadens sista etapp Loudden kan planeras för att bli ett energipositivt område. 

Drygt 10 år har gått sedan de första bostäderna började byggas. Flera viktiga steg har tagits och mycket av det som testats i Norra Djurgårdsstaden har spridit sig till andra projekt och markanvisningar inom staden, såsom krav för energi, grönytefaktor, material och digitalisering. För varje etapp har kraven utvecklats för att nå uppsatta hållbarhetsmål. Med inspiration och lärdomar från Norra Djurgårdsstaden har exploateringskontoret under året som gått utvecklat och handlat upp Uppföljningsportalen, för att effektivisera uppföljningen av stadens krav.

Hittills har drygt 3 000 bostäder byggts där fler än hälften är hyresrätter, därutöver har även bland annat 11 förskolor, en grundskola, en idrottshall och ett utegym uppförts. Under året har flera nya verksamheter flyttat in i Gasverket, Sandvik, Berghs School of Communications och Förskolan Anna.

Nästan 14 hektar – cirka 20 fotbollsplaner – parker, gröna tak, gårdar och stråk har anlagts och 550 träd av 39 olika sorter har planterats på den tidigare industrimarken. 

– Det är många som följer vår årliga utveckling. Som testbädd och föregångare är det viktigt att vi delar med oss av våra resultat och att dessa är tillgängliga och digitala, bland annat genom kunskapsseminarier och studiebesök. En viktig del i kunskapsutvecklingen är de olika forsknings- och innovationsprojekt som vi driver och deltar i. Det är med en gemensam vision, samverkan och erfarenhetsutbyten som vi kan fortsätta komma vidare i att bygga och utveckla mer hållbara städer och samhällen, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret. 

För att fortsätta vara i framkant inom hållbar stadsutveckling och återföra erfarenheter har den tredje versionen av styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling arbetats fram och planeras antas under året.