Ny forskning visar - nolltappning ger konsekvenser för miljön

Grundforsens torrfåra. Foto:Åsa Widén

Det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med endast små förluster i vattenkraftsproduktion. Det visar ny forskning från Umeå universitet. Studien ingår i Åsa Widéns doktorandprojekt och är publicerad i Science of the Total Environment.

I utbyggda älvar kan vattenflöden och vattenstånd skifta snabbt vilket orsakar stress och störningar för vattendragens djur- och växtarter. Men det innebär också långa perioder av nolltappning, det vill säga att vattenkraftverken står stilla i veckor och månader.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven står helt stilla mellan 9-55 procent av tiden ett normalår, vilket också innebär att vattnet står helt stilla och forssträckor är torrlagda, säger Åsa Widén, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

 

bild
Åsa Widén, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Bild: Privat

De biologiska effekterna av nolltappningen är dåligt studerade, men omfattar beteendeförändringar hos fisk, mindre mat för filtrerande vatteninsekter och syrefria bottenförhållanden under längre perioder med nolltappning.

Därför valde Åsa Widén och hennes medarbetare att studera nolltappning per timme, ekologisk reglering beskriven som minimitappning genom vattenkraftsturbin, potentiella miljövinster i form av livsmiljöer för strömlevande arter samt vilka effekter minimitappningen förväntas få på vattenkraftsproduktionen. Studien utfördes i Umeälvens avrinningsområde och den omfattade alla kraftverk i Umeälven.

Forskarnas resultat visar att om man skulle kunna införa ett förbud mot nolltappning i älven, vilket innebär att alla kraftverk har ett krav om minimitappning, skulle detta medföra bara 0,5 procent förlust av vattenkraftsproduktionen per år. Miljönyttan är beräknad till 240 hektar av nyskapat och befintligt strömvattenhabitat.

 

bild
Grundforsens huvudfåra. Bild: Åsa Widén

Åsa Widén förklarar att det aldrig tidigare har publicerats forskningsresultat om nolltappning av kraftverk och konsekvenser av miljöåtgärder där både kostnader och miljönytta kvantifierats.

– Våra resultat är viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag och relevanta eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkrafttillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas, säger hon.

Om den vetenskapliga artikeln:

Widén, Å., Malm-Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., Jansson, R.: Let it flow: Modeling ecological benefits and hydropower production impacts of banning zero-flow events in a large regulated river system. Science of the Total Environment. Volume 783 (2021). Läs mer HÄR!