Ligninforskare får Sundbladsfondens pris på 700 000 kronor

Foto: Per-Anders Sjöquist

Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier.

Priset innebär bland annat att Christian Kugge kommer att kunna hämta hem ”världsledande kunskap” i ett forskarutbyte med Australien.

Motiveringen till priset lyder: ”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”

Prissumman ska användas för kunskapsutbyten om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri både internationellt och i Sverige. Enligt SCA har Kugges insikter och kunskaper betydelse inte minst inom ramen för planerna att bygga ett nytt bioraffinaderi i anslutning till massafabriken i Östrand i Timrå kommun.

I det här utvecklingsarbetet är restprodukten svartlut en grundläggande faktor. Svartlut innehåller lignin som idag främst förbränns till energi. I Christians forskning är målet att ta ut en del av ligninet och omvandla det till en högvärdig råvara för drivmedel till bilar och flygplan och därigenom minska behovet av fossila bränslen.