I Luleå byggs nu bergrumslager för vätgas

Vätgaslagret på 100 kubikmeter byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Ill: LKAB

SSAB, LKAB och Vattenfall meddelar att de har påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till Hybrits pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Lagret beskrivs som ett viktigt steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål.

Investeringskostnaden på drygt 250 miljoner kronor delas i lika delar av ägarbolagen och Energimyndigheten som stöttar via Industriklivet.

Vätgasen ska ersätta kol och koks, och ären avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

Lagret beräknas att vara färdigt och i drift från år 2022 fram till 2024.

– Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit i ett pressmeddelande.

– Genom att utveckla en metod för vätgaslagring och säkra tillgång till fossilfri el skapar vi en värdekedja hela vägen ut till kunderna där allt är fossilfritt – från gruva till el och till det färdiga stålet. Detta är unikt, säger Martin Pei, Teknisk Direktör SSAB och styrelsemedlem i HYBRIT.

– LKAB kommer att behöva bli Sveriges och kanske Europas största vätgasproducent framöver och den här piloten ger ytterligare värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och styrelsemedlem i HYBRIT.

Vätgaslagret på 100 kubikmeter byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan.

 

 

FAKTA/HYBRIT-projektet

·    HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall. Pilotanläggningen för produktion av fossilfri järnsvamp i Luleå togs i drift 31 augusti 2020 och 24 mars 2021 valdes Gällivare som plats för den planerade demonstrationsanläggningen för produktion i industriell skala.

·    Med HYBRIT avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas.

·    Inom HYBRIT-initiativet sker teknikutveckling som utmanar etablerad och kommersiellt tillgänglig teknik. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen från processen genom att fullt ut använda fossilfria insatsvaror och fossilfri energi i värdekedjans samtliga delar. I stället blir utsläppen vatten.

·    Hybrit Development AB är ett forsknings- och teknikutvecklingsbolag som kommer leverera lösningar till anläggningarna. Teknikutvecklingen sker i nära samarbete med ägarbolagen. 

·    Investeringen på cirka 250 miljoner kronor i en pilotanläggning för vätgaslagring inkluderar även två års drift och testprogram.

·    Redan 2021 kommer HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion att kunna producera fossilfri järnsvamp för tillverkning av fossilfritt stål för prototyp till kund.

·    Initiativet har potential att minska koldioxidutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 procent i Finland. Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen.

·    Fossilfri järn- och stålproduktion med HYBRIT-teknik, motsvarande dagens produktionsnivå för SSAB, kommer att kräva cirka 15TWh per år. LKAB:s omställning av verksamheten kommer, när den är genomförd, att kräva totalt cirka 55 TWh el per år (medräknat majoriteten av SSAB:s behov). Det förutsätter snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser för utbyggnad av Sveriges elnät. 

·    Den teknik som används för att bygga vätgaslagret kallas för LRC (Lined Rock Cavern) och innebär att bergrummets väggar kläs in med ett utvalt material som tätskikt.

·    Industriklivet är en långsiktig satsning från regeringen för att stödja Sveriges omställning till att bli fossilfritt 2045.

Källa: LKAB