320 miljoner till forskning och innovation inom bioområdet

Billingsfors bruk. Foto: Simon Matthis

Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- och innovationsprogram med fokus på bioenergins, biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 320 miljoner kronor över fyra år i satsningen.

 

Biomassa i form av industriråvara och energikälla bedöms i framtiden bli än mer betydelsefull för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland, skriver Energimyndigheten. För att bereda vägen för denna omställning ser myndigheten att det behövs en fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling kombinerad med hög innovationsförmåga.

– En viktig del av programmet handlar om helhetssyn på biologiska resurser och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Mer kunskap behövs om hur produktion av bioråvara och bioenergi påverkar hållbarhetsaspekter. Vi behöver även använda bioråvaran smartare genom nya innovationer och accelerera omställningsprocesser så att bioekonomin kan förverkligas, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

 

Energimyndigheten vill att processer som kan nyttiggöra och förädla rest- och sidoströmmar från alla produktionsled utvecklas. Målet är att skog, jord och hav bidrar med hållbara bioråvaror som genom energieffektiva processer omvandlas till innovativa produkter. Programmet ska även bidra till att framtagna lösningar kan kommersialiseras och komma ut på marknaden.

 

Energimyndigheten förväntar sig ett starkt engagemang från många affärsdrivna organisationer i dessa projekt. Programmet rymmer också en internationell bevakning och samverkan med andra länder samt systemstudier av till exempel hållbar produktion och konsumtion.

 

För att möjliggöra omställningen till ett biobaserat och cirkulärt samhälle behöver också nya affärsmodeller, policy och styrmedel utvecklas, framhåller Energimyndigheten.