Massa- och pappersindustrin bidrar mest till klimatnyttan av svensk export

Bild: Skogsindustrierna

Svenskt Näringsliv har publicerat en rapport där man räknat fram klimatnyttan av svensk export. I rapporten kvantifieras den klimatnytta som åstadkoms genom att produktion i Sverige kan ske med ett lägre klimatavtryck jämfört med övriga världen. Rapporten visar att papper- och massaindustrin är den industri som har det största bidraget med 7,1 miljoner ton koldioxid årligen, viket är mer än en fjärdedel av den framräknade klimatnyttan. Klimatnyttan kommer främst från användningen av el med lågt koldioxidavtryck samt att svensk skogsindustri bytt ut fossila bränslen mot biobränslen.

Skogsindustrierna har också gjort en uträkning av den totala positiva klimateffekten som svensk skogsnäring bidrar med. I Skogsindustriernas rapport (2018) beräknas den till ca 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen. Klimatnyttan kommer från 55 miljoner ton nettoinbindning av kol i växande skog och produkter från skogen plus 42 miljoner ton genom att skogsindustrins produkter ersätter fossilbaserade minus de 4 miljoner ton fossila utsläpp som uppstår i processer, transporter och insatsvaror. Den positiva klimateffekten på 93 miljoner ton årligen motsvarar nästan alla Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp (100 miljoner ton CO2 årligen), internationellt som territoriellt.

Cirka 80 procent av skogsindustrins produkter går på export. Enligt Skogsindustrierna innebär det att den totala klimateffekten av svensk export är ännu högre än vad som framgår av Svenskt Näringslivs rapport.