Europeisk renoveringsvåg kan få fart på träindustrin

Den gröna given är kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19 och syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Enligt Skogsindustrierna kan detta mål delvis uppnås delvis genom att släppa loss en renoveringsvåg som ska göra 35 miljoner byggnader energi- och resurseffektiva till 2030.

EU-kommissionen strävar efter att minst fördubbla renoveringstakten under de kommande tio åren, vilket kan skapa 160 000 nya gröna jobb inom byggsektorn.

Dessa frågor diskuterades nyligen vid ett webbinarium anordnat av nätverket Wood Be Better i Bryssel, ett gemensamt initiativ av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna för ökad kunskap och dialog om skogsrelaterade frågor med koppling till EU-politiken

 

– Återhämtningspaketet ger oss en unik möjlighet att accelerera omvandlingen av EU:s ekonomi så att den blir grön, digital och mer uthållig. Renovering är ett prioriterat område där vi hoppas att medlemsstaterna kommer att göra stora investeringar, sade Peter Handley, enhetschef inom EU-kommissionens industridirektorat med ansvar för frågor gällande energiintensiv industri och råvaror, på mötet.

Paul Brannen menar att renoveringsmarknaden potentiellt är ännu större än nybyggnadsmarknaden i Europa och att träindustrin bör positionera sig därefter. När 35 miljoner byggnader ska renoveras blir det mycket isolering, dörrar, fönster, väggar, trappor etc som behöver bytas ut.

 

– Om den byggda miljön ska bli en kolsänka istället för en utsläppskälla krävs att trä blir det primära materialvalet både vid renovering och nybyggnation. Medan andra industrier pratar om hållbara lösningar är träindustrin redo att leverera här och nu.