I Öjeby sport och simhall har returvärmeväxlare minskat kostnader och koldioxidutsläpp

Jonas Pettersson, VVS ingenjör, Piteå kommun, bredvid den nya returvärmeväxlaren som är installerad i Öjeby sport och simhall. Foto: Halldo Lundgren

 I slutet av förra året installerades en returvärmeväxlare i Öjeby sport och simhall. Tekniken är ny och kommer spara in mer än 60 000 kr per år i minskade energikostnader för Piteå kommun. Dessutom leder satsningen till en årlig minskning av koldioxidutsläpp på 114 ton.

-Vi har i många år arbetat med att effektivisera energianvändningen och minska utsläpp av koldioxid inom ramen för kommunens klimat- och energiarbete. Vi har genomfört flera projekt som lett till både lägre koldioxidutsläpp och minskade kostnader, satsningen på returvärme är ett av dem, säger Halldo Lundgren, energiingenjör vid Fastighets- och serviceförvaltningen.

Simhallar i allmänhet är energikrävande och Öjeby sport och simhall är den som används mest. Under en normalsäsong står hallen i Öjebyn för cirka 10% av kommunens totala vattenanvändning (mellan 12 000–15 000 kubikmeter vatten per år) där den största delen är varmvatten. Även Björklunda förskola får sin värme och sitt varmvatten från simhallen.

-I Piteå har vi förmånen att kunna nyttja spillvärme från vår industri, i det här fallet Smurfit Kappa, för att ta tillvara energin som fjärrvärme för att värma upp byggnader. Härifrån tas även värme för uppvärmning och för varmvatten i kommunens simhallar, säger Jonas Pettersson, VVS ingenjör vid Fastighets- och serviceförvaltningen och fortsätter:

-Genom att vi har installerat en separat returvärmeväxlare för Öjeby sport och simhall kan vi nyttja så kallad spillvärme för att förvärma tappvarmvatten och bassängvattnet i simhallen.

Lösningen ger en bättre avkylning av returvattnet i fjärrvärmenätet och det medför, förutom att spillvärmen nyttjas, ett lägre flöde i fjärrvärme­nätet som i sin tur innebär mindre elanvändning till pumpning. Det är en fördel för Piteenergi som leverantör och en ekonomisk fördel för Piteå kommun samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar.

Metoden används redan idag på andra ställen; returfjärrvärme (markvärme) nyttjas av Piteå kommun för att hålla gågatan snö- och isfri under vintern. Samma typ av returvärme används även för att tina konstgräsplanen vid LF Arena och fotbollsplanen i övertryckshallen.

-Alla är vinnare med den här lösningen, vi är mycket glada att den är på plats och igång. Vi planerar att installera motsvarande teknik även i Hortlax badhus och sporthall, säger Jonas.