Skogsindustrierna ursinniga på Greenpeace och Skydda skogens kampanj

Bild: Skogsindustrierna

I mitten av januari lanserade organisationerna svenska Greenpeace och Skydda skogen en gemensam aktion som av Skogsindustrierna beskrivs som ett frontalangrepp på den svenska skogsnäringen.

Budskapen kopplas enligt organisationen starkt till forskning som sägs vara oberoende och enig, och politiker uppmanas att använda dessa budskap som underlag i beslut om skogsbruk, biologisk mångfald och skogsbaserade produkter. Inom svensk skogsnäring finns inte oväntat diametralt andra uppfattningar, perspektiv och vetenskapligt underlag, skriver Skogsindustrierna.

”I kampanjen sätts bilden att det råder konsensus och bred uppslutning bakom den forskning som lyfts fram. Från Skogsindustriernas sida opponerar vi oss mot denna bild. Det finns mycket annan forskning, utförd inom relevanta discipliner, som svensk skogsnäring refererar till som belägg för våra ståndpunkter. I stället för att stödja den breda vetenskapliga processen misstänkliggör filmskaparna forskning som inte överensstämmer med den egna positionen med påståenden om att viss forskning skulle vara styrd av näringslivet och därmed inte trovärdig”, skriver Skogsindustrierna.  

Branschorganisationen tycker att ett tydligt problem i kampanjens budskap är att de genomgående anlägger ett lokalt och begränsat perspektiv på skogsbruket. ”De fokuserar på ett enskilt skogsområde eller hygge och på hur den biologiska mångfalden eller upptag och lagring av kol utvecklas på exakt den arealen, istället för att se över hela landskapet och all den skog som står runtomkring. Inom svensk skogsindustri ser vi helheten i landskapet, och det finns många skäl till att de allra flesta skogsägare väljer trakthyggesbruk som skötselalternativ”.