Nytt program för bergteknisk Forskning Utveckling och Innovation 2021-2025

Tunneltätning genom ”Behovsprövad injektering”. Ref. BeFo Rapport 137. ISSN 1104-1773.

Tunnlar, bergrum och andra undermarks - anläggningar fyller många olika och viktiga funktioner i samhället. Samtidigt står vi idag inför fler svåra frågeställningar än på länge. Ett förändrat klimat med dess effekter, krav på hållbarhet med bl. a. bättre resursutnyttjande, trycket från en ökande befolkning och urbanisering som måste hanteras samtidigt som vi vill behålla en god levnadsstandard.

Text: Per Tengborg

Ofta kan byggande som är kopplat till ett bättre utnyttjande av undermarken ge attraktiva lösningar som löser flera av dagens och framtidens utmaningar. Samtidigt har byggande i sig en påverkan som utmanar oss att bygga smart. Tunnlar för energiproduktion, bergrum för energilagring, avfallshantering, odling av både växter och fisk, tunnlar för kommunikation och försörjning är exempel på lösningar som förväntas öka i framtiden. En ökad urbaniseringen innebär att det börjar bli trångt även under mark vilket ställer särskilda krav på planering och genomförande av undermarkslösningar i tätbebyggda områden.

 

Faltma ̈ tning med geofysik. Foto: Torleif Dahlin, LTH
Fältmätning med geofysik. Foto: Torleif Dahlin, LTH

Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo är sedan 70-talet en drivande aktör som utformar en väl fungerande nationell forsknings- och innovationsmiljö inom bergbyggnads- och tunnelbranschen. BeFos program för Forskning Utveckling och Innovation för åren 2021 – 2025 är framtaget med fokus på att få genomslag för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom forskningen. Programmet knyter också an till Globala målen och Agenda 2030. Forskningsprogrammet är framtaget och uppdaterat genom nära samarbete med aktörer i bergbyggnadsbranschen.

Ledord för den forskning som BeFo är med och finansierar inom det övergripande begreppet hållbarhet är säkerhet och effektivisering i de olika byggskedena. Stiftelsen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen med forskarutbildade resurser till branschen genom finansiering av ett antal licentiat och doktorsprojekt årligen.

Det nya forskningsprogrammet lyfter fram några områden som kan förnya bergbyggnadsbranschen genom effektivisering och det är utveckling av metoder med digitalisering, artificiell intelligens och hantering av stora datamängder. Tillsammans med ett övergripande hållbarhetsperspektiv inom forskningen så stärker vi bergbyggnadsbranschen och hela samhällsbyggandet. Ett nytt, nionde, forskningsområde är Omgivningspåverkan med avseende på grundvatten, deformationer och vibrationer.