Skadade och döda tallar på SCA-mark ska ge nytt liv

Foto: Håkan Blomqvist, SCA, och Mattias Edman, Miun.

SCA är markvärd för ett forskningsprojekt om veteraninsering som utförs av Mittuniversitetet. Syftet är att se vilka metoder som bäst skyndar på bildningen av ved som normalt bara finns hos gamla träd, för att återskapa livsmiljöer för hotade arter.

Veteranisering innebär att man medvetet skadar levande tallar för att skynda på deras åldrande. Träden kan då utvecklas till långlivade, kådimpregnerade torrakor, så kallade keloträd eller silverfuror, när de väl dör.

­– När vi veteraniserar träden efterliknar vi de skador som tallarna fick förr, när skogarna brann betydligt oftare än vad de gör i dag. Skadade tallar växer långsamt eftersom skadan sätter ner tillväxten. Dessutom bildas mer tjärämnen, och kådimpregnerade tallar med gott om tjärved blir väldigt motståndskraftiga mot röta. Det betyder att träden kan finnas kvar länge i skogen, både som stående och liggande döda träd, och ge liv åt många arter, säger Mattias Edman, docent i ekologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall, och den som driver forskningsprojektet, i ett presssmeddelande.

Gamla brandpräglade tallar är alltså mycket viktiga livsmiljöer för många hotade arter av vedsvampar, insekter och lavar. Men i takt med att de här tallarna har blivit allt färre har också livsutrymmet minskat för många av arterna.

– När vi nyskapar keloträd hjälper vi hotade arter som är beroende av de här träden för att överleva, säger Mattias.

I somras valde SCA tillsammans med Mattias ut nio försöksytor i mångfaldsparkerna Märlingsberget och Njurundakusten, som ligger i Jämtland respektive Medelpad.

– Här provar vi totalt fem metoder för att veteranisera träden, där SCA med hjälp av motorsåg har skadat trädens stammar.  Vi testar två varianter av katning, där träden har randbarkats på två olika sätt, och två varianter av ringbarkning. Slutligen har vissa tallar blivit kapade i toppen, vilket också skyndar på åldrandet, berättar Mattias.

Totalt har SCA skadat 270 tallar som är ca 50 år gamla. Man har även utsett kontrollträd som inte har utsatts för någon åtgärd, för att kunna jämföra de skadade träden med oskadade.