Energimyndigheten beviljar 3,5 miljoner i stöd till SurfCleaner

SurfCleaner:s maskin SCW 6000 för separering av slam. Bild: SurfCleaner

Energimyndigheten har beviljat 3,5 miljoner kronor i stöd till SurfCleaner för fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk. Målet är minskad resursförbrukning och ökad biogasproduktion med mycket liten energiinsats.

Flytslam är ett globalt problem i avloppsreningsverk som uppstår under olika processförhållanden. Det är samtidigt en potentiellt viktig energikälla som i dag inte kan tas tillvara då det saknas en lösning för att samla in det på ett effektivt sätt.

SurfCleaner har en patenterad teknik som efterliknar det mänskliga hjärtats unika pump- och reglerteknik baserad på läkaren Stig Lundbäcks innovation. Tekniken samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt, vilket möjliggör en betydande ökning av bioenergi från samhällets restströmmar. En teknik som nu ska valideras som ett komplett system som kan integreras i existerande reningsverk i Sverige och internationellt.

–Vi är glada över möjligheten att fortsätta utveckla våra unika maskiner för reningsverk så vi kan bidra till att lösa globala utmaningar. Vi vill visa att reningsverken kan lösa sina problem med flytslam, spara kostnader samt använda flytslam för att öka biogasproduktionen, en mycket viktig framtida energikälla, inte bara i Sverige utan i hela världen, säger Mikael Andersson, vd, SurfCleaner.

I dag hanteras flytslam genom manuell bortspolning eller genom att pumpa bort det med sugbil. Vid bortpumpning sker det tillsammans med en ansenlig mängd vatten, vilket kan innebära, beroende på hur reningsverket är uppbyggt, att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet kan samlas in med vattensnål teknik kan reningsverk istället omvandla det till bioenergi och ta tillvara på fosfor samtidigt som man kan minimera driftstörningar, driftskostnader, energiåtgång och användning av kemikalier.

–Flytslam vid kommunala reningsverk är ett globalt förekommande problem som ännu inte har en kommersiellt tillgänglig och konkurrenskraftig lösning. Projektet demonstrerar en intressant lösning för detta problem, säger Kalle Svensson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

I projektet kommer SurfCleaner tillsammans med flera reningsverk och industripartners i Sverige, Tekniska verken i Linköping och Nodra i Norrköping, att utvärdera hur SurfCleaners teknik kan integreras i reningsverkens existerande processer och system.

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

Kommersialisering och affärsutveckling

SurfCleaner har bland annat även tagit del av de internationella programmen Business Accelerator Program Indonesia, Innovations Accelerator India samt kapitalmarknadsdagar som myndigheten arrangerat tillsammans med olika samarbetspartners. Detta är en del i Energimyndighetens arbete att stötta små och medelstora bolag med kommersialisering och affärsutveckling av energiinnovationer. 

Källa: Energimyndigheten