Strängare regler kring hantering av alunskiffer

Foto: Mikael Erlström

Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer.

Reaktionerna från branschen på utredningen har varit blandade:

-Det är apart med en särlagstiftning för en viss bergart över huvud taget men ändå rimliga förtydliganden, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin och medlem i utredningens expertgrupp.

Regeringen har genom näringsdepartementet utrett en skärpning av regelverket kring utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer. I utredningen ingår förslag på åtgärder för att öka kunskapen om metallförekomster i svensk alunskiffer och om miljörisker vid hanteringen av alunskiffer. Utredningen analyserar också behovet av och tillgången till kritiska material i alunskiffer för utveckling av grön energiteknik och annan högteknologi, i jämförelse med andra förekomster, både primära och sekundära.

 

– Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, och det är viktigt att dessa material görs tillgängliga på ett säkert sätt. Sverige ska även i fortsättningen vara ett föregångsland för en hållbar utveckling av mineralnäringen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

 

Utredningen föreslår ändringar i minerallagen som rör lämplighetsprövning av sökanden när ansökan avser bearbetning i alunskiffer. En särskild utredning kan också krävas om verksamheten kan medföra väsentlig skada på jord- eller skogsbruket, om frågan inte kan bedömas på annat sätt. Vid ansökan om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession ska det också anges att det gäller ett alunskifferområde.

 

Utredningen förslår också att SGU blir ansvarig myndighet för en rad kunskapshöjande åtgärder, som att upprätta databaser över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i gruvavfall från alunskiffer. Vidare föreslås SGU skapa forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om miljörisker vid utvinning av innovationskritiska metaller ur alunskiffer, samt starta ett forskningsprogram med inriktning mot miljörisker vid utvinning i alunskiffer.

 

SGU är en av flera myndigheter och experter som bidragit i utredningen.  

 

– Alunskiffer innehåller flera av de innovationskritiska metaller som används i teknik för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den en del ämnen som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk, säger Mikael Erlström, statsgeolog på SGU och regeringens särskilda expert.