Svemin lanserar färdplan för ökad biologisk mångfald

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Det är tanken bakom branschorganisation Svemins  färdplan för ökad biologisk mångfald som nyligen lanserats.

—Det känns fantastiskt att vara först ut med detta viktiga arbete, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

Enligt Svemin finns forskning som visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot för vår välfärd som klimatförändringarna och att de två hoten förstärker varandra.

—Samtidigt finns stora möjligheter att gynna biologisk mångfald, genom exempelvis skötsel och restaureringsåtgärder, det vill gruvbranschen nu utnyttja på ett nytt och banbrytande sätt, säger Maria Sunér Fleming.

Gruv- och mineralbranschen är en av de verksamheter som behöver ta ny mark i anspråk för att kunna utvecklas. Gruvor kan inte heller välja vilken mark, utan kan bara lokaliseras där malmen finns. Av den anledningen har branschen länge arbetat med frågor om naturskydd och om efterbehandling efter avslutad drift.

I huvudsak har arbetet fram till för ett par år sedan handlat om att återplantera skog och att gröngöra industriområden och deponier, enligt Svemin. Nu har allt fler insatser kommit att inriktas på att kompensera för förlorade naturvärden och på att skapa ekologiska mervärden.  

—Tiden är nu mogen att kraftsamla kring arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden på de platser där gruvnäringen verkar. Vi gör detta för att få en enhetlighet i hur vi agerar men också för att på ett transparent sätt kunna visa hur gruvbranschen jobbar. Vår ambition är också att den ska tjäna som inspiration både för gruvbranschen internationellt och för andra branscher, säger Maria Sunér Fleming.

 

Grunden för färdplanen utgår från vetenskapen och hänsynshierarkin; det vill säga att undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan på biologisk mångfald. Färdplanens uttalande mål är att gruv- och mineralnäringen senast år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

Hur ska det gå till i praktiken?

—Det ska ske genom att bygga ökad kunskap om arter och naturmiljöer inför restaurering och ekologisk kompensation. En annan central del i färdplanen är vikten av innovation och samarbeten med andra aktörer, såsom akademi och offentliga aktörer, säger Linda Bjurholt, miljöchef LKAB och ordförande i styrgruppen för projektet Mining with Nature.