8,9 miljoner kronor till nytt projekt inom Metalliska material

Samarbete är en viktig del i projektet DistOVER. Till vänster Filip Lenrick, Lunds universitet, och till höger Axel Knutsson, Alfa Laval. Foto: Per Sjödin

Prestation heter ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars övergripande syfte är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter.

Målet för Prestation är att upprätta modeller för materialrespons och korrosionsförlopp med högre prediktiv säkerhet än dagens modeller. Modeller som förutsäger materialets prestation och produktens livslängd i exempelvis sura miljöer med hög kloridhalt och hög driftstemperatur. Material som klarar av sådana miljöer gör det tack vare en funktionell ytoxid.

- Det övergripande målet för Prestation  är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter. Detta genom en ökad förståelse av korrosionsmekanismer och -motstånd. I praktiken ska experimentella metoder tas fram för att studera de korrosionsbeständiga ytoxider som återfinns på rostfria stål. Slutprodukten blir en uppsättning teoretiska modeller vilka genom datorsimuleringar kommer kunna förutspå händelseförloppet då rostfria stål hamnar i korrosiva miljöer, säger Filip Lenrick, Lunds universitet, projektkoordinator för Prestation.

Projektet kommer att studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen kommer att arbetas fram med hjälp av nya mätmetoder. Metoder som ska möjliggöra observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

- Det jag ser extra mycket fram emot med Prestation är att arbeta i ett så ovanligt brett forskarlag, både på industrisidan och akademiskt. Företagen som deltar spänner över hela värdekedjan.  

Projektet har en total budget på 8,9 miljoner varav 4,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.