Första steget mot företagsforskarskola för industriella processer

Foto: Pexels

BioInnovation öppnade nyligen en utlysning för doktorandprojekt inom industriella processer. Därmed läggs grunden för en ny företagsforskarskola, som ska ta fram forskningsresultat för en resurseffektiv biobaserad industri.

– En ökad resurseffektiv användning av våra bioråvaror är grunden för en hållbar utveckling och för utvecklingen av attraktiva biobaserade produkter och material för en global marknad. Därför är det en bra möjlighet att företag och akademi nu kan bedriva forskning i nära samverkan i en företagsforskarskola, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Företagsforskarskolan är ett viktigt steg för att bibehålla en konkurrenskraftig biobaserad industri. Det finns ett stort behov att utveckla och effektivisera dagens produktionsprocesser kring skogsbaserade produkter. Vi behöver både ta fram ny teknik, ny kunskap och säkerställa kompetensförsörjningen inom området, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna och ledamot i BioInnovations programstyrelse.

– För industriföretag inom kemi och plast, samt bränsleföretag, finns ett intresse av att kunna använda mer av de restströmmar som uppstår vid användningen av biobaserad råvara från skogsindustrin och jordbruket. För att det ska fungera behövs tekniska lösningar för att rena fram rätt molekyler och för hur man bygger in nya råvaror i befintliga industrier. Därför är en koordinerad kunskapsuppbyggnad i en företagsforskarskola betydelsefull, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM samt ledamot i BioInnovations programstyrelse.

Utlysningen, som genomförs av BioInnovation i samverkan med Vinnova, vänder sig i första hand till universitet och högskolor med forskarutbildning i samverkan med behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Upp till 2,6 miljoner kronor kan sökas per projekt. Ansökningar till doktorandprojekten ska vara inlämnade till Vinnova senast den 4 maj 2021.

Företagsforskarskolan, som ska resultera i stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkra en långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi, kommer att ha en tydlig koppling till bioindustriföretag och satsningen koordineras av Chalmers tillsammans med KTH.