Myndigheternas strategiska miljöarbete ska stärkas

Foto: Casey Horner/unsplash.com

Miljöledningsförordningen omfattar 187 statliga myndigheter. Naturvårdsverket föreslår nu att miljöledningsförordningen stärks för att ytterligare stödja och vägleda myndigheterna i deras systematiska miljöarbete. Med förslagen vill Naturvårdsverket uppnå en ambitionshöjning avseende arbetet med myndigheternas direkta miljöpåverkan. Samtidigt förenklas kraven på uppföljning och rapportering från myndigheterna.

Naturvårdsverket lämnade den in resultatet av den översyn av miljöledningsförordningen som har genomförts på uppdrag av regeringen. Förslagen innebär framför allt att miljöledningsförordningens roll som styrmedel tydliggörs och stärks i relation till annan lagstiftning om miljö och statlig styrning.

Naturvårdsverkets förslag innebär att hanteringen av den indirekta miljöpåverkan inte längre ska omfattas av förordningen. Det grundas på att myndigheters miljöarbete främst styrs via deras uppdrag, vilket fram tills nu skapat otydlighet och svårigheter för de rapporterande myndigheterna. Istället bör myndigheters miljöarbete som följer av deras uppdrag (d.v.s. den indirekta miljöpåverkan) enbart styras inom ramen för ordinarie styrmodell för statliga myndigheter. Det ger färre och mer samordnade styrsignaler och styrdokument, vilket leder till att miljöarbetet kan tydliggöras och effektiviseras.

- Miljöledningsförordningen är ett viktigt verktyg för att stödja och vägleda myndigheterna i deras arbete med att planera, genomföra och följa upp den egna verksamhetens miljöpåverkan samt verka för ständig förbättring. Vi vill se en ambitionshöjning i myndigheternas arbete med den direkta miljöpåverkan, vilket är den miljöpåverkan som myndigheterna själva har direkt rådighet över, säger Marie Uhrwing, enhetschef på Naturvårdsverket.

Målsättningen är att myndigheternas arbete med direkt miljöpåverkan som uppstår från intern och extern verksamhet ska stärkas med förordningsförslagen. Med den interna verksamheten avses den miljöpåverkan som uppstår i kontorsmiljö, medan den externa avser t.ex. patrullering och tillsyn, oavsett om verksamheten utförs av egen personal eller av annan part på uppdrag av myndigheten. Naturvårdsverket föreslår t.ex. en förstärkning i myndigheternas systematiska arbete med att minska miljöpåverkan från bl.a. tjänsteresor. Förslagen fokuserar också på att stödja myndigheternas systematiska arbete med miljöhänsyn i inköpsprocessen. Miljöledningsmyndigheterna upphandlar för drygt 70 miljarder per år och det är därför viktigt att miljökrav ställs i upphandlingar.

Regeringen kommer att skicka ut Naturvårdsverkets förslag på remiss till berörda remissinsatser.