Ny kartläggning av morän och sediment på Öland och Gotland

Halter av kadmium hämtat ur rapporten om markgeokemi på Öland och Gotland. Karta: SGU

SGU har publicerat en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från Sveriges två största öar Öland och Gotland.

SGU:s rapport ger en detaljerad sammanfattning av markens geokemi, baserat på undersökningar som utfördes 2010. Området omfattar 4 450 kvadratkilometer och innefattar kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Gotland.

Båda öarna är präglade av tusentals år av mänskliga påverkan som jordbruk och kalkbrytning.

Inom arbetet har 552 moränprover och 126 sedimentprover analyserats med avseende på över femtio grundämnen och pH. Den samlade bilden av områdets geokemi speglar väl öarnas berggrund som består av paleozoiska sedimentära bergarter som kalksten, sandsten och skiffer, på flera håll täckta av tunna lager av morän och postglaciala sand och lera.

Geokemiska egenskaper av jordarter är viktiga för ett hållbart jordbruk och hantering av lokala grundvattentillgångar.

Geokemisk kartering vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. Med regional markgeokemisk kartering provtas och analyseras finfraktionen av morän och sediment (leror, silt och sand).