EU-bidrag minskar sjöfartens utsläpp i Kapellskär

Landström, automatiskt förtöjningssystem och nytt passagerartorn möjliga investeringar. Foto: Stockholms Hamnar

Kapellskärs hamn får tillsammans med Nådendals hamn EU-bidrag för att bland annat minska sjöfartens utsläpp till luft. Finansieringen bidrar även till Stockholms Hamnars investeringar för att tillmötesgå kunders efterfrågan på service och framtida behov. I somras beslutade EU om finansiering av åtta svenska infrastrukturprojekt som får bidrag från EU:s CEF-fond, fonden för ett sammanlänkat Europa. Två av projekten är inom Stockholms Hamnar och gynnar en starkare Stockholmsregion. Nu är ett av avtalen klart med målet att stärka länken mellan Kapellskärs hamn och Nådendals hamn i Finland och bland annat minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena.

– Det är glädjande att avtalet med EU nu är påskrivet. Utvecklingen av Kapellskärs hamn är av strategisk betydelse, både för en hållbar sjöfart och för Norrtälje kommuns utveckling. Fler varor sjövägen från bland annat Finland till Kapellskär säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i hela Stockholmsregionen. En ytterligare utveckling av Kapellskärs hamn är därför något vi välkomnar och prioriterar högt, säger Bino Drummond (M), vice ordförande för Kapellskärs Hamn.

Kapellskärs hamn är en av de viktigaste maritima länkarna för passagerar- och godstransporter i Europa och en särskilt utpekad så kallad comprehensive hamn inom det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network, TEN-T. EU-bidraget går under EU:s prioritet Motorways of the Sea.

– Ökande trafikvolymer i Kapellskärs hamn, i kombination med de miljöutmaningar som finns i samhället gör att vinsterna med det gemensamma EU-projektet med Nådendals hamn blir både effektiva och hållbara. Möjligheten att tillhandahålla landström till fartygen, ett automatiskt förtöjningssystem och ett nytt passagerartorn ser jag som utmärkta konkurrenskraftiga framtidslösningar, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn.

Projektet innebär investeringar i anläggningar för landelförsörjning för fartyg vid kaj. Med elanslutning minskar miljöpåverkan från fartyg i hamn väsentligt eftersom fartygen kan stänga av sina motorer och ta emot el från det lokala elnätet. Projektet för elanslutning har även blivit beviljat ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.