Kartläggning av Norrbottens skogsnäring

Foto: LTU

Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, och framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv.

– Rapporten belyser på ett bra sätt den snabba förändringen av skogens traditionella betydelse som enbart råvaruproducent av timmer och sågade trävaror till en viktig faktor för samhällets utveckling mot miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, säger landshövding Björn O. Nilsson i ett pressmeddelande.

Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar.  

Forskningsrapporten adresserar många aspekter om skogens betydelse i länet och begreppet mångbruk.

– Skogsnäringen genererar fortsatt stora ekonomiska intäkter och arbetsmöjligheter för Norrbotten, samtidigt som den även bidrar med viktiga kollektiva varor och tjänster. Rapporten lyfter fram att områdena breddas och hur skogen får allt större betydelse för exempelvis rekreationsmöjligheter, vattentäkter, biologisk mångfald samt upptag och inbindning i den växande skogen, säger regionråd Nils Olov Lindfors.