Fortsatt radonbidrag en seger för Svensk radonförenings opinionsarbete

pressbild Svensk radonförening

Regeringens besked: Regeringen föreslår 20 000 000 kronor i bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för år 2021.

- Förlängt radonbidrag är en fråga vi jobbat hårt med, säger Dag Sedin, ordförande för svensk Radonförning.

Under våren 2019 satte Svensk Radonförening frågan om förlängt radonbidrag som en prioriterad fråga i opinionsarbete

- Nu föreslår regeringen en ett-årig förlängning, det är bra men det finns mer att göra, det behövs en långsiktighet i detta, säger Dag Sedin, ordförande för Svensk Radonförning.

- Det har varit en viktig principfråga för oss. Detta besked, att det i vart fall förlängs ett år, är positivt inte minst för de många husägare som har höga radonhalter. Det ska dock sägas att 20 miljoner enbart hjälper till i ca 1000 radonsaneringar och bidraget sänktes med 14 miljoner. Pengar som hade kunnat ge fler möjlighet att komma till tillrätta med sina alltför höga radonhalter, avslutar Dag Sedin, ordförande för Svensk Radonförning.

Möjligheten att söka bidrag för radonmätning i småhus återinfördes den 1 juli 2018, i syfte att minska hälsoproblem på grund av höga radonhalter. Fram t.o.m. januari 2020 hade 2 066 ansökningar beviljats bidrag om sammanlagt 41 miljoner kronor. Boverket bedömer att ca 250 000 villor i Sverige har en för hög halt av radon. Bidraget för radonmätningar bidrar även till målet om säker strålmiljö, se utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.