Lyckat doktorandprojekt om ny teknik för flisning

Foto: MoRe Research

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS, har disputerat med sin avhandling "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology".

I arbetet har potentialen för en nyutvecklad flishugg av trumtyp studerats och resultaten visar bland annat att den nya trumhuggen gav en andel på 85 % acceptflis direkt efter huggning i demonstrationsskala, ett värde som brukar uppnås först efter sållning av flis. Dessutom var andelarna av pinnflis och spån lägre. Det skriver Mo Re Research i ett pressmeddelande.

– Med såväl en skivhugg som i en trumhugg, utvecklad av Multi Channel Sweden, har flis i olika dimensioner och för olika ändamål och processer framställts. En ny typ av impregneringsreaktor har också installerats och tagits i bruk som resultat av projektet. De olika flistyperna har kokats i MoRes pilotkokeri och behandlats i bioraffinaderipiloter hos RISE Processum för att studera hur processbarheten påverkas av olika fliskvalitéer. Doktorandarbetet har omfattat studier av såväl barrved som lövved i de olika processtegen, säger Jessica Gard Timmerfors.

– Syftet med doktorandarbetet har varit att utveckla forskningen om fliskvalitetens betydelse för såväl traditionell massaframställning som för bioraffinaderiprocesser. Vi är mycket glada över utvecklingen inom detta område och hur Jessicas doktorandprojekt lett fram till satsningar på ny och viktig infrastruktur för forskning om flisning och impregnering på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, säger Leif Jönsson, professor vid Umeå universitet.